2’2014

Зміст2014-2

Буяк Б. Б.
Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті

Юхно О. І.
Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття)

Винничук О. Т.
Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття

Наход С. А.
Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання

Смолінська О. Є.
Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці

Топорівська Я. В.
Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій: організація та результати експерименту

Тинкалюк О. В.
Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування

Цідило І. М.
Навчальні проекти як засіб застосування знань у практичній діяльності майбутніх інженерів-педагогів

Тур О. М.
Професійно-комунікативна компетентність майбутнього документознавця: зміст і структура

Опалюк Т. Л.
Адаптивне навчання студентів та його структура

Матвійчина С. В.
Саморозвиток особистості студентів коледжу під час вивчення предметів природничого циклу на основі компетентнісного підходу

Бак В. Ф., Степанюк А. В.
Методика формування біоетичних знань школярів у процесі вивчення біології

Жирська Г. Я.
Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури

Зіядінова Р. І., Каленська В. П.
Формування орфографічної компетентності молодших школярів в умовах російсько-української двомовності

Дідук-Ступ’як Г. І.
Дискурсно-текстологічний і прагматико-комунікативний аспекти лінгвометодичної інноваційної макротехнології «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови» в основній школі

Глушко Т. В.
Моделювання процесу навчання читання англомовної періодики

Боднар С. В.
Формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови

Миськів В. А.
Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької

Світлична О. Р.
Сучасні підходи щодо визначення перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі

Василюк А. В.
Поширення польського досвіду у практику реформування вітчизняного шкільництва

Мушинські А.
Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів

Пальчевський С. С.
Проблема психолого-педагогічного інструментарію формування творчої особистості

Примина Н. Н.
Психологічні особливості навчання майбутніх судноводіїв читання англомовних автентичних лоцій

Шеремет І. В.
Формування здорового способу життя як складова фізичної культури і спорту