БАКУМ З. П., САПРИКІНА Л. В.

З. П. БАКУМ, Л. В. САПРИКІНА
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ
На основі аналізу й узагальнення наукової інформації розглянуто комплекс педагогічних умов щодо формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін. Обґрунтовано специфіку таких педагогічних умов: позитивна навчальна мотивація майбутніх дизайнерів одягу через залучення їх до проектної діяльності; розвиток самостійної і творчої діяльності студентів у процесі навчання у творчих майстернях; взаємозв’язок компетентнісного, системного та діяльнісного підходів під час вивчення фахових дисциплін.
Ключові слова: професійна компетентність, майбутній дизайнер одягу, педагогічні умови, дизайн-освіта.

З. П. БАКУМ, Л. В. САПРЫКИНА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ
На основе анализа и обобщения научной информации рассмотрен комплекс педагогических условий по формированию профессиональной компетентности будущих дизайнеров одежды в процессе изучения специальных дисциплин. Обоснованно специфику таких педагогических условий: положительная учебная мотивация будущих дизайнеров одежды через привлечение их к проектной деятельности, развитие самостоятельной и творческой деятельности студентов в процессе обучения в творческих мастерских, взаимосвязь компетентностного, системного и деятельностного подходов при изучении специальных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущий дизайнер одежды, педагогические условия, дизайн-образование.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бакум З. П. Модернізація методів навчання української мови / З. П. Бакум // Складні питання вузівського курсу української мови: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2002. – С. 6–10.
  2. Загуменнов Ю. Особистісно зоріентовані технології в освіті / Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц // Підручник для директора. – 2005. – С. 36–47.
  3. Зимняя И. А. Социальная работа как профессиональная деятельность / И. А. Зимняя // Социальная работа. – М., 1992. – Вып. 2– С. 32–37.
  4. Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / С. О. Сисоєва . – К., 1997. – 428 с.
  5. Сопільняк М. М. Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих мистецьких навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 / М. М. Сопільняк. – К., 2006. – 20 с.
  6. Фалько В. П. Формирование художественно-проектной компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / В. П. Фалько. – Екатеринбург, 2009. – 188 с.

Повний текст

PDF