БАРАНОВСЬКА В. М.

В. М. БАРАНОВСЬКА
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Вказано, що важливою ланкою дидактичної системи «мета – зміст – методи – засоби – форми – результат навчання» є метод навчання. Обґрунтовано, що для ефективного використання вибраних методів з метою підготовки майбутнього вчителя початкових класів важливо визначитись, коли, в яких випадках і чому краще використовувати один метод, коли – інший, як вони узгоджуються з конкретною метою навчання, а також з іншими елементами системи (змістом, засобами, організаційними формами навчання), в яких взаємозв’язках повинні бути в процесі навчання. Встановлено, що з появою комп’ютерів, мультимедійної проекційної техніки і мережевих засобів зв’язку як інноваційної платформи для підготовки фахівців та під впливом впровадження у педагогічні вищі навчальні заклади (ВНЗ) особистісно орієнтованої парадигми освіти частина форм навчання стає методами навчання.
Ключові слова: майбутні вчителі початкових класів, методи навчання, комп’ютер, комп’ютерно орієнтовані методи навчання, мультимедійна проекційна техніка, мережеві засоби зв’язку.

В. Н. БАРАНОВСКАЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Отмечено, что важным звеном дидактической системы «цель – содержание – методы – средства – формы – результат обучения» является метод обучения. Обосновано, что для эффективного использования выбранных методов с целью подготовки будущего учителя начальных классов важно определиться, когда, в каких случаях и почему лучше использовать один метод, когда – другой, как они согласуются с конкретной целью обучения, а также с другими элементами системы (содержанием, средствами, организационными формами обучения), в каких взаимосвязях должны быть в процессе обучения. Установлено, что с появлением компьютеров, мультимедийной проекционной техники и сетевых средств связи как инновационной платформы для подготовки специалистов и под влиянием внедрения в педагогические вузы личностно ориентированной парадигмы образования часть форм обучения выступает в качестве методов обучения.
Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, методы обучения, компьютер, компьютерно ориентированные методы обучения, мультимедийная проекционная техника, сетевые средства связи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій. Модульне навчання: навч. посібник / А. М. Алексюк. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.
 2. Забродська Л. М. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: наук.-метод. посібник / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару. – Х.: Основа, 2007. – 208 с.
 3. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К.: КНЛУ, 2009. – 380 с.
 4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник. – 4-е вид., доп. / Н. Є. Мойсеюк. – К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 2003. – 615 с.
 5. Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Н. В. Морзе. – К.: Курс, 2003. – 372 с.
 6. Полат Е. С. Новые информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / Е. С. Полат идр. – М.: Академия, 1999. – 224 с.
 7. Романишина Л. М. Система контролю навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією: монографія / Л. М. Романишина. – Тернопіль: Астон, 1998. – 180 с.
 8. Стрельніков В. Ю. Проектна освіта і технологія проектного навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков // Неперевна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – С. 63–69.
 9. Шиман О. І. Створення комп’ютерних портфоліо як реалізація проектного підходу до навчання майбутніх педагогів і психологів інформаційних технологій / О. І. Шиман // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2009. – № 1. – С. 178–184.
 10. Шиман О. І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Шиман. – К., 2005. – 194 с.
 11. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF