БОДНАР С. В.

С. В. БОДНАР
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Проаналізовано поняття «самоосвіта» і «самоосвітня компетентність». Розглянуто формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови в сучасній педагогічній теорії і практиці. Обґрунтовано необхідність впровадження новітних інформаційних технологій в самоосвіту студентів. Наведено методи і прийоми роботи з формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів.

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня компетентність, студенти економічних спеціальностей, іноземна мова.

С. В. БОДНАР
ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Проанализированы понятия «самообразование» и «самообразовательная компетентность». Рассмотрен процесс формирования самообразовательной компетентности студентов экономических специальностей в процессе изучения иностранных языков в современной педагогической теории и практике. Обоснована необходимость внедрения новейших информационных технологий в самообразование студентов. Предложены методы и приемы работы по формированию самообразовательной компетентности будущих экономистов.

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная компетентность, студенты экономических специальностей, иностранный язык.

Література:

 1. Айзенберг А. Я. Самообразование: история: теория и современные проблемы / А. Я. Айзенберг. – М., 1986. – 126 с.
 2. Бухлова Н. В. Сутнісний зміст поняття «самоосвітня компетентність» / Н. В. Бухлова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /archive.nbuv.gov.ua /portal /soc_gum/ Nsod/2008_1/ Byhlova.pdf.
 3. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації». [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр.
 4. Иванова Т. В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы / Т. В. Иванова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – № 1. – С. 16–20.
 5. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2011. – 214 с.
 6. Клочко А. О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема / А. О. Клочко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua
 7. Копил О. А. Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … канд. пед. наук 13.00.02 / О. А. Копил. – Чернігів, 2012. – 240 с.
 8. Лозовой В. А. Самообразование – важное звено перестройки высшего образования / В. А. Лозовой, В.Н.Чижиков // Вопросы общественных наук. – 1989 – Вып. 80. – С. 73–79.
 9. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: навч.-метод. посібник / уклад. А. М. Богуш. – Одеса; Ярослав, 2004. – 176 с.
 10. Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком / перевод выполнен на кафедре стилистики английского языка МГЛУ под общ. ред. проф. К. М. Ирисхановой / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту Совета Европы. – М.: Изд-во МГЛУ, 2003. – 145 с.
 11. Український педагогічний словник / укл. С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 12. Чеботарева Е. С. Информационные технологии в развитии самообразовательной компетентности студентов / Е. С. Чеботарева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/2008/Kursk/II.html.

Повний текст

PDF