БРЕСЛАВЕЦЬ Н. О.

Н. О. БРЕСЛАВЕЦЬ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Здійснено теоретичний аналіз формування навичок теоретичному аналізу формування навичок та застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у ВНЗ. Висвітлено сутність, фази і стадії технології критичного мислення, обґрунтовано методику її застосування. Встановлено, що впровадження навичок технології критичного мислення сприяє зростанню ефективності вивчення іноземної мови, активізує роботу студентів у досягненні власних навчальних цілей, зумовлює перемислення викладачами сутності оновленого педагогічного процесу.
Ключові слова: компетентнісна освітня модель, критичне мислення, активні методи навчання.

Н. О. БРЕСЛАВЕЦ
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Произведен теоретический анализ формирования умений и применению технологий критического мышления при изучении иностранного языка в вузе. Освещается сущность, фазы и стадии технологии критического мышления, обосновывается методика ее применения. Установлено что внедрение навыков технологии критического мышления влияет на эффективность изучения иностранного языка, активизирует работу студентов в достижении учебных целей, обуславливает к переосмысление преподавателями сущности обновленного педагогического процесса.
Ключевые слова: компетентностная образовательная модель, критическое мышление, активные методы обучения.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Заболотська О. Формування та розвиток студента як індивідуальності / О. Заболотська // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 93–95
  2. Пометун О. І. Компетентнісний підхід – найважливійший орієнтир розвитку сучасної освіти / О.І. Пометун. – К.: Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65–69.
  3. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
  4. Boyer L. High school: A report on secondary education in America / E. L. Boyer. – New York, 1983. – 193 p.
  5. The Inventive Thinking Curriculum Project. An outreach program of the United States Patent and Trademark Office. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/projxl/invthink/invthink.htm
  6. Taylor M. Generation Next: Today’s postmodern student-meeting, teaching and serving / M. L. Taylor. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.taylorprograms.org/

Повний текст

PDF