БЄЛОВА В. В.

В. В. БЄЛОВА
МОДЕЛІ ВНУТРІШКІЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АНГЛІЇ
Досліджуються різні моделі внутрішкільного менеджменту в сучасній Англії. Роз’яснюються повноваження, які надаються шкільним управлінським радам і директорам шкіл, роль штату школи в її управлінні. Дається визначення зарубіжними науковцями поняття «автономний шкільний менеджмент». Вказується, що такий менеджмент є проявом децентралізації освітньої системи, в зв’язку з чим становить інтерес для вітчизняних педагогів і керівників освіти. Розглядаються деякі аспекти деволюції управлінських повноважень, а також чинники, які сприяли переходу середніх навчальних закладів в Англії на автономний менеджмент та зумовили ефективність діяльності школи.
Ключові слова: навчальний план, шкільні управлінські ряди, професійна кваліфікація, національні стандарти, самоуправляючі школи, грантові школи, автономний шкільний менеджмент, децентралізація, лідер, професійний розвиток.

В. В. БЕЛОВА
МОДЕЛИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АНГЛИИ
Исследуются различные модели внутришкольного менеджмента в современной Англии. Разъясняются полномочия, которые предоставляются школьным управляющим советам и директорам школ, роль штата школы в ее управлении. Дается определение зарубежными учеными понятия «автономный школьный менеджмент». Указывается, что этот менеджмент является проявлением децентрализации образовательной системы, в связи с чем может быть интересным для отечественных педагогов и руководителей образования. Рассматриваются некоторые аспекты деволюции управленческих полномочий, а также факторы, которые способствовали переходу средних учебных заведений в Англии на автономный менеджмент и обусловили эффективность деятельности школы.
Ключевые слова: учебный план, школьные управляющие советы, профессиональная квалификация, национальные стандарты самоуправляющие школы, грантовые школы, автономный школьный менеджмент, децентрализация, лидер, профессиональное развитие.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / А. А. Сбруєва. – Суми: Козацький вал, 2004. – 500 с.
 2. Bullock A., Thomas H. Schools at the Centre: а Study of Decentralization. –London: Routledge, 1997. – 237 p.
 3. Caldwell J., Spinks J. The Self-managing School. – London: The Falmer Press, 1988. – 278 p.
 4. Creese M. OFSTED on Governance: а View from the Bridge? // School Leadership & Management. – May 99, Vol. 19, Issue 2, 1999.
 5. David J. L. The Who, What and Why of Site-based Management // Education Leadership. – 1996. – Vol. 53, № 4. – Р. 4–9.
 6. Education Reform in the UK. – The British Council, 1998.
 7. Leithwood K., Menzies T. Forms and Effects of School-based Management: а Review // Educational Policy. – 1998. – Vol. № 3. – Р. 325–346.
 8. Malen B., Ogawa R.T., Kranz J. Site-based Management: Unfulfilled Promises // The School Administrator. – 1990. – Vol. 47, № 2. – Р. 30–
 9. Mojkowski C., Fleming D. School-site Management: Concepts and Approaches. – Andover. MA (USA): The Regional Laboratory for Educational Improvement of the Northeast and Islands, 1988. – 56 p.
 10. Momii K. School-based Management theory and the decentralization of educational Governance in Quebec. – Montreal: Ed-Lex, Faculty of Law. McGill University, 2001. – 15 p.
 11. Murphy J., Beck L. G. School-based Management as School Reform: Taking Stock. – Thousand Oaks,: Corwin Press, 1995 – 232 p.
 12. Newmann F. M. School-wide Professional Community. Issues in Restructuring Schools. Issue Report № 6. – Madison: Center of Organization and Restructuring of Schools, Spring 1994. – 15
 13. Phillips L. Expectations for School-based Management. – Edmonton: University of Alberta, 1997. – 15 p.
 14. Stoll L., Fink D. Changing Our Schools. – Buckingham: Open University Press, 1996.
 15. Wohlstetter P., Mohrman S. A. School Based Management: Promise and Process. – New Brunswick: Consortium for Policy Research in Education, Rutgers University, 1994 – 25 p.

Повний текст

PDF