Василенко О. М.

О. М. ВАСИЛЕНКО
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ – початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у працях видатних українських діячів, педагогів виховання відповідальності як якості особистості спрямовано на актуалізацію почуття обов’язку перед Богом, людством, Батьківщиною. Узагальнено шляхи формування відповідальності учнів: духовно-моральне удосконалення дитини; розумне поєднання внутрішніх і зовнішніх форм шкільної дисципліни (правил та обов’язків у навчанні); формування постійного самоконтролю та готовності до відповідальності за власні дії; введення у шкільний курс спеціальних предметів, що вивчають рідну мову, історію, словесність, які є джерелом національного духу і культури, засобом для формування виразу цінностей та ідеалів нації.
Ключові слова: соціальна відповідальність, відповідальність, педагоги, історично-педагогічний аналіз, виховання, моральне, патріотичне, національне.

О. Н. ВАСИЛЕНКО
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИРСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ (СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
Анализ отечественной историко-педагогической литературы середины XIX – начала ХХ века показал, что вопрос ответственности учеников рассматривался как проблема нравственно-этического, национального, патриотического и семейного воспитания. Установлено, что в научном наследии выдающихся украинских деятелей, педагогов воспитание ответственности как качества личности направлено на актуализацию чувство долга перед Богом, человечеством, Родиной. Охарактеризованы пути формирования ответственности учащихся: духовно-нравственное воспитание ребенка; разумное сочетание внутренних и внешних форм школьной дисциплины (правил и обязанностей в обучении); формирование постоянного самоконтроля и готовности к ответственности за свои действия; введение в школьный курс специальных предметов, где изучают родной язык, историю, словесность, которые являются источником национального духа и культуры, средством для формирования выражения ценностей и идеалов нации.
Ключевые слова: социальная ответственность, ответственность, педагоги, историко-педагогический анализ, воспитание, нравственное, патриотическое, национальное.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Багалій Д. І. Вибрані праці: в 6 т. / Д. І. Багалій. – Х.: ХГІ «НУА», «Золоті сторінки», 1999. – Т. 1. – 600 с.
  2. Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – 3-є вид. / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.
  3. Грінченко Б. Д. Народні вчителі і вкраїнська школа / Б. Грінченко. – К., 1906. – 50 с.
  4. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / упоряд. О. О. Любар; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – 460 с.
  5. Нетушил И. В. Этика в дисциплине / И. В. Нетушил. – Х.: Тип. губ. правления, 1902. – 8 с.
  6. Пособие для устройства общедоступных научных и литературных чтений (хрестоматия для семьи и школы) / под ред. Н. Ф. Сумцова. – Х., 1895. – 264 с.
  7. Русова С. Ф. Нова школа / С. Ф. Русова. – К.: Українська школа, 1917. – 123 с.
  8. Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн.: навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Кн.1. – 642 с.
  9. Ушинський К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 2. – 492 с.
  10. Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич. – М.: Правда, 1990. – 420 с.

Повний текст

PDF