ВАСИЛЮК А. В.

А. В. ВАСИЛЮК
ПОШИРЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРАКТИКУ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНИЦТВА
Висвітлено досвід реформування шкільної освіти в Польщі. На основі його аналізу розроблено інтегративну (діагностико-прогностичну) модель реформування освіти, в якій відображені загальні постулати проведення реформ, стратегії та алгоритм її запровадження. Описано адаптаційну й критично-креативну (трансформаційну) парадигми освіти Польщі, визначено їх характерні ознаки. Виявлено перспективи реалізації позитивних ідей досвіду реформування шкільної освіти Польщі в умовах України. Акцентовано увагу на етапах підготовки, запровадження реформ та моніторингу, що передбачає їх оцінювання.
Ключові слова: реформування освіти, шкільна освіта, інтегративна (діагностико-прогностична) модель, моніторинг.

А. В. ВАСЫЛЮК
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ОПЫТА В ПРАКТИКУ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отражен опыт реформирования школьного образования в Польше. На основе его анализа разработана интегративная (диагностико-прогностическая) модель реформирования образования, в которой отражены общие постулаты проведения реформ, стратегии и алгоритм ее внедрения. Описаны адаптационная и критически-креативная (трансформационная) парадигмы образования Польши, определены их характерные признаки. Выявлены перспективы реализации позитивных идей опыта реформирования школьного образования Польши в условиях Украины. Акцентировано внимание на этапах подготовки, проведения реформ и мониторинга, предусматривающего их оценивание.
Ключевые слова: реформирование образования, интегративная (диагностико-прогностическая) модель, школьное образование, мониторинг.

Література

 1. Tchorzewski A. M. Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych / A. M. Tchorzewski // Edukacja w dialogu i reformie / pod red. A. Karpińskiej. – Białystok: Trans Humana, 2002. – S. 88.–102.
 2. Gnitecki J. Reformy w oświacie – paradygmaty, strategie i uwarunkowania globalne / J. Gnitecki // Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / red. naukowy T. – Warszawa: Wyd. Akademickie “Żak”, 2006. – T. V. – S. 104–111.
 3. Kwieciński Z. Paradygmaty reform szkolnictwa. Studium orientacji praktycznych i badawczych / Z.Kwieciński // Rocznik Pedagogiczny. – Wrocław-Warszawa-Gdańsk: PAN, 1980. – T. – S. 23–55.
 4. Tomas J. Edukacyjne problemy współczesnego świata / J. Tomas. – Warszawa, 1980.
 5. Лексин В. Общая теория реформ. Контуры и система исследования / Лексин В., Швецов A. // Теория и практика организации проведения реформ. Сборник трудов Института системного анализа РАН. – М., 1995. – С. 6–51.
 6. Эпштейн А. О критерии эффективности реформы образования в России / А. Эпштейн // Мир образования – образование в мире. – 2006. – № 2. – С.38–43.
 7. Василюк А. Наукові підходи до аналізу освітніх реформ / А. Василюк // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 20–25.
 8. Василюк А. Реформи шкільної освіти в Польщі : історія й сучасність: монографія / А. Василюк. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 340 с.
 9. Василюк А. Польща: освітні реформи і рух до європейських стандартів якості / А. Василюк // Вища освіта України. – 2007. – Т. 1, № 2. – С. 145–149.
 10. Василюк А. Реформування шкільної освіти в Польщі: досвід для України / А. Василюк // Кримсько-польський збірник наукових праць / ред. В. Казарін. – Сімферополь: ТНУ ім. В. Вернадського, 2012. – С. 261–
 11. Reformy edukacyjne w Polsce: tradycje i współczesność / red. I. Michalska. – Skierniewice : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2001. – 255 s.

Повний текст

PDF