ВИГОВСЬКА С. В., ПАБАТ В. В.

С. В. ВИГОВСЬКА, В. В. ПАБАТ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ТРАКТУВАННІ ПОНЯТТЯ «АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ»: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів». Обґрунтовано методологічні підходи в його трактуванні. Встановлено, що дидактико-методологічний підхід полягає у розробці організаційно-практичних форм залучення суб’єктів учіння в активну пізнавальну діяльність, увага дослідників зосереджена на діяльності викладача щодо залучення студентів у пізнавальний процес; у когнітивному підході предметом дослідження є творча діяльність суб’єктів учіння та її активний характер, увагу дослідників привертає процес пізнання через активізацію діяльності особистості; інтегративний підхід передбачає одночасно розгляд поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності» з позиції діяльності викладача, а поняття «активна пізнавальна діяльність» – як діяльність студента в дидактичному процесі.
Ключові слова: студент, діяльність, активність, активізація навчально-пізнавальної діяльності.

С. В. ВЫГОВСКАЯ, В. В. ПАБАТ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Раскрыта сущность понятия «активизация учебно-познавательной деятельности студентов». Обоснованы методологические подходы к его трактовке. Установлено, что дидактико-методологический подход заключается в разработке организационно-практических форм привлечения субъектов учения в активную познавательную деятельность, внимание исследователей сосредоточено на деятельности преподавателя по привлечению студентов в познавательный процесс; в когнитивном подходе предметом исследования является творческая деятельность студентов, и ее активный характер, внимание исследователей привлекает процесс познания через активизацию деятельности личности; интегративный подход предполагает одновременно рассмотрение понятия «активизация учебно-познавательной деятельности» с позиции деятельности преподавателя, а понятие «активная познавательная деятельность»– как деятельность студента в дидактическом процессе.
Ключевые слова: студент, деятельность, активность, активизация учебно-познавательной деятельности.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П. Я. Гальперин // Исследования мышления в советской психологии. – М., 1966. – С.87–125.
 2. Гусева Т. А. Стили познавательной активности студентов: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01 / Т. А. Гусева. – Новосибирск, 2009. – 48 с.
 3. Красовский Э. А. Активизация учебного познания / Э. А. Красовский // Советская педагогика. – 1990. – № 4. – С. 34–37.
 4. Лузан П. Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів / П. Г. Лузан. – К.: Нац. аграр. ун-т, 2004. – 272 с.
 5. Низамов Р. А. Психолого-педагогические основы развития познавательной активности студентов / Р. А. Низамов // Проблемы развития познавательной активности студентов. – Казань: КГУ, 1980. – 174 с.
 6. Олексюк О. Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Є. Олексюк. – К., 2005. – 24 с.
 7. Сирота Г. В. Воспитание познавательной активности учащихся учебными творческими заданиями: автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. В. Сирота. – Минск, 1987. – 30 с.
 8. Советский энциклопедический словарь / под ред. A. M. Прохорова. – М.: Сов. энциклопедия, 1981. – 1600 с.
 9. Ушинский К. Д. Собрание сочинений / К. Д. Ушинский. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – Т. 9. – 560 с.
 10. Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.
 11. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М: Просвещение, 1991. – 288 с.
 12. Щукина Г. И. Исследование активизации учебно-познавательной деятельности / Г. И. Щукина // Советская педагогика. – 1983. – № 3. – С. 36–37.

Повний текст

PDF