ВИННИЧУК О. Т.

О. Т. ВИННИЧУК
ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ (1805–1833 РОКИ)
Розглянуто передумови створення і становлення Кременецького ліцею як важливого освітньо-наукового осередку Волинського регіону, а також діяльність ліцеїстів під час навчання. Відзначено роль цього навчального закладу в підготовці молоді до життя в соціумі, розвитку толерантності, солідарності та взаємної підтримки. Визначено й проаналізовано основні форми виховної роботи та організації дозвілля учнів ліцею. Показано мету й охарактеризовано роботу молодіжних наукових товариств. Висвітлено організаційну і методичну діяльність засновника Кременецького ліцею Тадеуша Чацького, проаналізований розроблений ним статут навчального закладу. Охарактеризовано навчальні плани ліцею, кадрове забезпечення, систему заохочення до навчання, організаційну структуру навчальної діяльності ліцеїстів.
Ключові слова: Кременецький ліцей, форми виховної роботи, форми організації дозвілля, Тадеуш Чацький, учнівська молодь.

О. Т. ВИННИЧУК
ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ В КРЕМЕНЕЦКОМ ЛИЦЕЕ (1805–1833 ГОДЫ)
Рассмотрены предпосылки создания и становления Кременецкого лицея как важного образовательно-научного центра Волынского региона, а также деятельность лицеистов во время учебы. Отмечена роль Кременецкого лицея в подготовке молодежи к жизни в социуме, развитии толерантности, солидарности и взаимоподдержки. Определены и проанализированы основные формы воспитательной работы и формы организации досуга учеников лицея. Показана цель и охарактеризована деятельность молодежных научных обществ. Освещена организационная и методическая деятельность основателя Кременецкого лицея Тадеуша Чацкого, проанализирован разработанный им устав учебного заведения. Охарактеризованы учебные планы лицея, кадровое обеспечение, система поощрения к обучению, организационная структура учебной деятельности лицеистов.
Ключевые слова: Кременецкий лицей, формы воспитательной работы, формы организации досуга, Тадеуш Чацкий, учащаяся молодежь.

ЛІТЕРАРУРА

  1. Державний архів Тернопільської області. Ф. 131: Кременецький ліцей.
  2. Волинські Афіни. 1805–1833: зб. наук. праць / під ред. С. Маковського і В. Собчука. – Тернопіль: Богдан, 2006. – 304 с.
  3. Коляденко С. М. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ–30-ті рр. ХХ ст.) / С. М. Коляденко. – Житомир: ЖДПУ, 2003. – 128 с.
  4. Павленко В. В. Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз / В. В. Павленко // Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 405–428.
  5. Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ: монографія / Н. А. Сейко. – Житомир: ЖДУ, 2006. – 318 с.
  6. Kamiński A. Samorząd uczniów w szkołach Kuratorium Wileńskiego z lat 1804–1812 / A. Kamiński // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1952. – Nr. 2. – S. 3
  7. Rolle M. Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce / M. – Lwów, 1923. – 134 s.

Повний текст

PDF