Винничук О. Т.

О. Т. Винничук
Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття
Охарактеризовано процеси становлення та розвитку фізичної культури в школах Буковини в кінці XIX – на початку XX ст. Визначено причини та охарактеризовано недоліки процесу становлення фізичної культури в освітній політиці Габсбурзької монархії. Доведено, що соціально-політичне життя буковинців у другій половині ХІХ ст. сприяло запровадженню реформістсько-інноваційних підходів до народної школи, які вже були апробовані в західноєвропейських країнах. Встановлено основні підходи до реалізації змісту фізичної культури учнів шкіл на Буковині в досліджуваний період.
Ключові слова: фізична культура, гімнастика, народні школи, освітній процес.

О. Т. Винничук
Физическая культура в образовательной практике Буковины конца XIX – начала XX столетия
Дана характеристика процессов становления и развития физической культуры в школах Буковины в конце XIX – в начале XX ст. Определены причины и охарактеризованы недостатки процесса становления физической культуры в образовательной политике Габсбургской монархии. Доказано, что социально-политическая жизнь буковинцев во второй половине XIX ст. способствовала внедрению реформаторско-инновационных подходов к народной школе, которые уже были апробированы в западноевропейских странах. Выделены основные подходы к реализации содержания физической культуры учеников школ на Буковине в исследуемый период.
Ключевые слова: физическая культура, гимнастика, народные школы, образовательный процесс.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрієвичь В. Якъ може собъ учитель любовь и довьріє съльского народу позыскати и черезъ то численне и правильнее посъщене школы придбати / В. Андрієвичь // Bukowiner Pädagogische Blätter. 1892. – № 14. – 224–225; № 15. – C. 239–241.
 2. Бажанській И. Обстоятельства препятствующіи осягненю приписаной цъли въ народныхъ школахъ / И. Бажанській // Bukowiner Pädagogische Blätter. № 4. C. 5356.
 3. Бажанський Якъ треба съ наукою у насъ въ народныхъ школах поступати, щобы зъ ней наши селяни хосенъ мали / И. Бажанській // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1890. – № 89. C. 97–99; № 11. – C. 145–147.
 4. Гарас М. Ілюстрована історія товариства „Українська Школа» в Чернауць 18871937 / М. Гарас / Пропам’ятна книжечка видана з нагоди 50-их роковин існування цього товариства. – Чернауць: Tipografia «Ceas» Truchanko &Со, 1937. – 148 с.
 5. Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 – 1918 рр.): автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01/ Н. О. Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 6. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 13, 96 арк.
 7. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 1359, 10 арк.
 8. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 1899, 3 арк.
 9. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 3373, 45 арк.
 10. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 9029, 3 арк.
 11. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 10255, 84 арк.
 12. Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 12833, 10 арк.
 13. Державний архів Чернівецької області. Ф. 246, оп. 1, спр. 36, 12 арк.
 14. Купчанко Г. Народне просвещеніе въ Буковине / Г. Купчанко // Просвещеніе. – № 1. – С. 7–9.
 15. Купчанко Г. Просвещеніе то наше спасеніе / Г. Купчанко // Просвещеніе. № 1. – С. 2 4.
 16. Маковей О. Про дїточі забави / О. Маковей // Bukowiner Schule. № 3. C. 137145.
 17. Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII початок XX ст.): монографія / О. Пенішкевич. Чернівці: Рута, 2002. 520 с.
 18. Пігуляк В. Головні причини анальфабетизму на Буковині й способи його побореня / В. Пігуляк // Bukowiner Schule. – № 2. – C. 91–94.
 19. Шкільництво на Буковині // Буковина. №21. С. 2.
 20. Jahres-Hauptbericht über den Zustand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 1894/1895 // Bukowiner Pädagogische Blätter. – № 8. – S. 134.
 21. Jahres-Hauptbericht über den Zustand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 1899/1900 // Bukowiner Pädagogische Blätter. – – № 12. – S. 181.
 22. Wotta J. Über die Wahrnehmungen bei den im Schuljahre 1898/99 vorgenommenen Inspectionen der Czernowitzer Volksschulen: Nichtamtlicher / J. Theil Wotta // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1899. – № 21. – S. 328.

Повний текст

PDF