ВОДЯНА В. О.

В. О. ВОДЯНА
ВИХОВНА ТЕХНОЛОГІЯ «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ»: АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
Розглядаються компоненти авторської виховної технології «Культурно-мистецькі програми» в загальних рисах. Розкривається організаційна структура художньо-творчої діяльності учнів, яка вміщує такі елементи: суб’єкт, процес, предмет, умови і продукт діяльності. Відображається загальна соціально-психологічна структура культурно-мистецьких програм у схемі: мотив – мета – засоби – результат. Визначається внутрішня структура технології: індивідуально-груповий, ціннісно-мотиваційний, функціонально-діяльнісний, комунікативний і діагностико-аналітичний компоненти. Висвітлюється алгоритм реалізації виховної технології «Культурно-мистецькі програми» в загальноосвітній школі згідно з пошуково-організаційним (підготовчим), практичним, підсумково-аналітичним (завершальним) етапами. Окреслюються особливості формування та діяльності тимчасового творчого колективу, що є основним структурно-виконавчим підрозділом.
Ключові слова: культурно-мистецькі програми, виховна технологія, структурні компоненти технології.

В. А. ВОДЯНА
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ»: АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Рассматриваются компоненты авторской воспитательной технологии «Культурно-художественные программы». Раскрывается организационная структура художественно-творческой деятельности учащихся, содержащая такие элементы: субъект, процесс, предмет, условия и продукт деятельности. Отображается общая социально-психологическая структура культурно-художественных программ в схеме: мотив – цель – средства – результат. Определяется внутренняя структура технологии: индивидуально-групповой, ценностно-мотивационный, функционально-деятельностный, коммуникативный и диагностико-аналитический компоненты. Освещается алгоритм реализации воспитательной технологии «Культурно-художественные программы» в общеобразовательной школе в соответствии с поисково-организационным (подготовительным), практическим, итогово-аналитическим (завершающим) этапами. Определяются особенности формирования и деятельности временного творческого коллектива, который выступает в качестве основного структурно-исполнительного подразделения.
Ключевые слова: культурно-художественные программы, воспитательная технология, структурные компоненты технологии.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогических технологий / В. П. Безпалько. – М.: Педагогика, 1989. – 92 с.
 2. Безрукова В. Педагогика. Проективная педагогика / В.Безрукова. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.
 3. Бех І. Д. Інваріанти особистісного підходу до виховання / І. Д. Бех // Виховання в школі; упоряд. В. Варава, В.Зоц. – К., 2003. – С. 2336.
 4. Водяна В.О. Культурно-мистецькі програми як особистісно орієнтована виховна технологія в сучасній школі / В. О. Водяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 69–72.
 5. Водяна В.О. Культурно-мистецькі програми: основи виховної технології і підготовка вчителів мистецьких дисциплін до її реалізації у школі / В. О. Водяна // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. Спеціальний випуск № 18: Мистецько-педагогічна освіта. Ч. 1. – Кривий Ріг, 2007. – С. 93–101.
 6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 8. Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования / Е. С.Заир-Бек. – СПб.: Питер, 1995. – 216 с.
 9. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе (анализ зарубежного опыта) / М. В.Кларин. – М.: Знание, 1989. – 207 с.
 10. Лазарев В. С. Как разработать программу развития школы / В. С. Лазарев, М. М. Поташник. – М.: Новая школа, 1993. – 48 с.
 11. Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н. Степанов, Л. М. Лузина. – М.: Сфера, 2002. – 160 с.
 12. Чепіль М. Педагогічні технології: навч. посібник / М.Чепіль, Н. Дудник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2009. – 242 c.

Повний текст

PDF