ВОЛОВЕЦЬ М. В.

М. В. ВОЛОВЕЦЬ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИДІВ ПРАЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ)
Здійснено історично-педагогічний аналіз особливостей вивчення обслуговуючих видів праці у другій половині ХХ ст. в Україні. Розглянуто основні чинники, що впливали на трудове навчання в цілому та обслуговуючі види праці зокрема. Визначено та узагальнено етапи становлення і розвитку трудового навчання з обслуговуючих видів праці. Окреслено шляхи покращення становища предмета у загальноосвітніх школах незалежної України. Проаналізовано минулий вітчизняний досвід, що є важливою умовою для розвитку в майбутньому трудового навчання.
Ключові слова: трудова підготовка, чинники трудового навчання, обслуговуючі види праці, загальнотрудові навички.

М. В. ВОЛОВЕЦ
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВИДОВ ТРУДА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА)
Сделан историко-педагогический анализ особенностей изучения обслуживающих видов труда во второй половине ХХ в. в Украине. Рассмотрены основные факторы, которые влияли на трудовое обучение в целом и обслуживающие виды труда в частности. Определены и обобщены этапы становления и развития трудового обучения из обслуживающих видов труда. Определены пути улучшения положения предмета в общеобразовательных школах независимой Украины. Проанализирован прошлый отечественный опыт, что является важным условием для развития в будущем трудового обучения.
Ключевые слова: трудовая подготовка, разделение, этап, обслуживающие виды труда, общетрудовые навыки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гаргін В. В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX − початок XXI століття): автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Гаргін. – К., 2012. – 20 с.
  2. Лосіна Н. Тематичні плани профільного трудового навчання / Н. Лосіна // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 2 (8). – С. 43−51.
  3. Організація трудової підготовки учнів 1−7 класів за новими програмами (Інструктивно-методичний лист на допомогу вчителям трудового навчання, директорам і заступникам директорів шкіл). – К. : Рад. школа, 1986.
  4. Програми трудового навчання учнів ІV−VІІІ класів (для міських шкіл). – К.: Рад. школа, 1970. – 88 с.
  5. Програми трудового навчання учнів ІV−VІІІ класів (для сільських шкіл). – К.: Рад. школа, 1971. – 96 с.
  6. Программа трудового обучения учащихся 5−7 классов. – К.: Рад. школа, 1986. – 150 с.
  7. Слюсаренко Н. В. Етапи становлення та розвитку трудової підготовки дівчат у школах України / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 285−294.
  8. Слюсаренко Н. В. Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: РІПО, 2008. – 212 с.
  9. Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ–ХХ століття: монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: РІПО, 2009. – 456 с.

Повний текст

PDF