ГАЛАМАНЖУК Л. Л.

Л. Л. ГАЛАМАНЖУК
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРЕВЕНТИВНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Визначено причини недостатньої ефективності та недоліки процесу занять фізичною культурою в дошкільний період. У зв’язку з цим і з урахуванням емпіричних даних попередніх етапів дослідження розроблено концепцію, спрямовану на превенцію наявних в дошкільний період негативних тенденцій розвитку дітей модернізацією підходів до управління, науково-методичного супроводу, організації, формування і реалізації змісту фізичної культури через переведення процесу в такий, що вдосконалюється, є відкритим, гуманістичним, багатогранним, найвища цінність якого – дитина з її індивідуальними особливостями. Показано, що розроблена концепція визначає мету вказаного процесу, основні завдання його модернізації на державному, галузевому, базовому рівнях і шляхи, підходи й способи реалізації її положень.
Ключові слова: дошкільники, фізична культура, превенція, концепція.

Л. Л. ГАЛАМАНЖУК
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Установлены причины недостаточной эффективности и недостатки процесса занятий физической культурой в дошкольный период. В связи с этим и с учетом эмпирически данные предыдущих этапов исследования разработано концепцию, направленную на превенцию существующих в дошкольный период негативных тенденций развития детей модернизацией подходов к управлению, научно-методическому сопровождению, организации, формированию и реализации содержания физической культуры через перевод процесса в совершенствующийся, открытый, гуманистический, многогранный, наивысшая ценность которого – ребенок с его индивидуальными особенностями.. Показано, что разработанная концепция определяет цель указанного процесса, основные задачи его модернизации на государственном, отраслевом, базовом уровнях и пути, подходы, способы реализации ее положений.
Ключевые слова: дошкольники, физическая культура, превентивная, концепция.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Днепров Э. Д. Современная школьная реформа в России / Э. Д. Днепров. – М.: Наука, 1998. – 163 с.
 2. Закон України «Про дошкільну освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg-111.
 3. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. за № 24002-111. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/cgi?nreg-10.
 4. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 29. – С. 76–83.
 5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg-12.
 6. Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року // Дошкільне виховання. – 2010. – № 9. – С. 3–4.
 7. Крамская В. В. Предупреждение развития начальных проявлений хронической усталости у детей младшего школьного возраста средствами физического воспитания: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Крамская. – Краснодар, 2010. – 24 с.
 8. Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека / Л. И. Лубышева. – М.:ВННИФК, 1992. – 120 с.
 9. Лясота Т. І. Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6–7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / Т.І. Лясота. – К., 2012. – 21 с.
 10. Мицкан Б. М. Порівняльна характеристика фізичної працездатності дітей шестирічного віку різного типу соціалізації / Б. Мицкан, Л. Ковальчук // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. Праць – Рівне, 2006. – Вип. ІІІ. – Ч. І.– С. 163–165.
 11. Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. … д-ра наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / Н.В. Москаленко. – К., 2009. – 42 с.
 12. Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання: автореф. дис. … д-ра наук з фіз. вих. та сп.: 24.00.02 / Н. Є. Пангелова. – К., 2014. – 39 с.
 13. Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження: монографія / І.В. Поташнюк. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 144 с.
 14. Столяров В. И. Содержание и структура физкультурно-спортивного воспитания детей и мололдежи: монография / В. И. Столяров, С. А. Фирсин, С. Ю. Баринов. – М.:Наука, 2012. – 268 с.
 15. Трачук С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02 / С. В. Трачук. – К., 2011. – 18 с.
 16. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію, 2011 рік. – К., 2012. – 358 с.

Повний текст

PDF