ГЕРГАНОВ Л. Д.

Л. Д. ГЕРГАНОВ
ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЛАВСКЛАДУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОСВІТНІМ ПРОСТОРОМ
Проаналізовано сучасний стан підготовки плавскладу в морських вищих навчальних закладах (ВНЗ) України відповідно до потреб національної економіки та вимог міжнародного ринку праці. Запропоновано заходи щодо поступового входження морської освіти в Європейський освітній простір, комплексного підходу в науково-методичному супроводі інноваційної діяльності професорсько-викладацького складу вказаних ВНЗ стосовно запровадження нових педагогічних технологій у практику підготовки фахівців для морської галузі. Визначено, що впровадження системи якості у морському ВНЗ є не тільки нагальним завданням цих керівників, а й зумовлено вимогами міжнародної Конвенції ПДНВ до формування єдиного європейського простору у сфері морської освіти, вирішення проблеми визнання компетентності і кваліфікації українських моряків, створення єдиної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців морської галузі.
Ключові слова: Конвенція ПДНВ, фахівець морської галузі, європейський освітній простір, якість освіти, соціальний партнер, судноплавна компанія, морські ВНЗ.

Л. Д. ГЕРГАНОВ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛАВСОСТАВА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
Проанализировано современное состояние подготовки плавсостава в морских вузах Украины в соответствии с потребностями национальной экономики и требований международного рынка труда. Предложены меры относительно постепенного вхождения морского образования в Европейское образовательное пространство, комплексного подхода к научно-методическому сопровождению инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава указанных вузов по внедрению новых педагогических технологий в практику подготовки специалистов для морской отрасли. Определено, что внедрение системы качества в морском вузе является не только насущной задачей руководителей этих заведений, но и обусловлено требованиями международной Конвенции ПДНВ к формированию единого европейского пространства в сфере морского образования, решения проблемы признания компетентности и квалификации украинских моряков, создания единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов морской отрасли.
Ключевые слова: Конвенция ПДНВ, специалист морской отрасли, европейское образовательное пространство, качество образования, социальный партнер, судоходная компания, морской вуз.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Копенгагенська декларація щодо посилення європейської кооперації у професійній освіті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusmagistr.ru/page_0002/page
  2. Дефицит кадров для флота // Морской флот (международный морской журнал). – 2006. – № 6. – С. 74–80.
  3. Міжнародна конвенція «Про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 568 с.
  4. Ільїч Л. М. Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: зб. наук. статей; під наук. ред. І. Л. Петрової. – К.: Таксон, 2007. – 200 с.
  5. Колесніков С. Н. Управління якістю та ІSO 9000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ru
  6. Про системи менеджменту якості (ІSO 9000). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tqmservice.ru

Повний текст

PDF