ГОМЕНЮК Г. В.

Г. В. ГОМЕНЮК
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ
Розглянуто проблему формування та розвитку мотивації учнів основної школи в навчанні алгебри на основі пізнавального інтересу із застосуванням компетентнісного підходу. Запропоновано завдання, які збагачують пізнавальний інтерес: розкривають значення математичних знань в різних сферах людської діяльності; містять цікаві факти з історії розвитку алгебри; виявляють зв’язок алгебри з іншими шкільними предметами; розкривають нестандартні способи доведення теоретичних фактів.

Ключові слова: математична компетентність учня, мотиваційно-ціннісний компонент, пізнавальний інтерес, активні методи навчання, проблемні ситуації, ігрові ситуації.

А. В. ГОМЕНЮК
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ
Рассмотрена проблема формирования и развития мотивации учащихся основной школы в обучении алгебры на основе познавательного интереса с применением компетентностного подхода. Предложены задания, которые обогащают познавательней интерес: раскрывают значение алгебраических знаний в разных сферах человеческой деятельности; содержат интересные факты истории развития алгебры; устанавливают связь алгебры с другими школьными предметами; содержат нестандартные способы доказательств теоретических фактов.

Ключевые слова: математическая компетентность ученика, мотивационно-ценностный компонент, познавательный интерес, активные методы обучения, проблемные ситуации, игровые ситуации.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования; под общ. ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 98 с.
 2. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. – 368 с.
 3. Лернер И. Я. Проблемное обучение/ И. Я. Лернер. – М.: Знание, 1974. – 144 с.
 4. Куріцина М. «Відчуй себе інтелектуалом!»: інтерактивні технології в розвитку творчих здібностей учнів // Освіта. – 2005. – № 9. – C. 4–5.
 5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / авт.-укл.: О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.
 6. Зіненко І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання алгебри та початків аналізу учнів старших класів гуманітарного ліцею / І. Зіненко // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 60–63.
 7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – К., 2012. – 139 с.
 8. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
 9. Ачкан В. Математичні компетентності як компонент особистісно орієнтованого навчання математики / В. В. Ачкан // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць; за заг. ред. Є. І. Євдокимова та О. М. Микитюка. – Харків, 2007. – Вип. 27. – С. 15–20.
 10. Перельман Я. И. Занимательная алгебра: научно-популярное издание. – 11-е изд. / Я.И.Перельман. – М.: Наука, 1967. – 200 с.
 11. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / C. А. Раков. – Харків: Факт, 2005. – 360 с.
 12. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова. – М.: 2005. – 167 с.
 13. Топузов О. Проблемна ситуація в теорії проблемного навчання / О. Топузов // Шлях освіти. – 2007. – № 1. – C. 78–79.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)