ГОРПІНІЧ Т. І.

Т. І. ГОРПІНІЧ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США
Розглянуто питання розвитку творчих здібностей студентів медичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) Великої Британії та США. Проаналізовано вивчення понять «творчість» і «творчі здібності» вітчизняними та зарубіжними вченими. Досліджено стратегії, методи та прийоми, спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів-медиків у вказаних країнах. Доведено, що основними здобутками британської та американської систем вищої медичної освіти в контексті розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів є: надання студентам автономії у виборі навчальних предметів участі в програмах і конкурсах на отримання грантів, проведенні науково-дослідницької роботи; застосування методів навчання, що активізують розумові здібності студентів, мотивують до пізнання, творчої діяльності; широкий вибір темпів навчання, цілей, методів, навчального матеріалу, вимог до рівня успішності; застосування технології індивідуалізованого навчання з усіх предметів; використання передових досягнень науки і техніки, заохочення потужних інвестицій в освіту й науку.
Ключові слова: творчість, творчі здібності, вищий медичний навчальний заклад, Велика Британія, США.

Т. И. ГОРПИНИЧ
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
Рассмотрены вопросы развития творческих способностей студентов медицинских высших учебных заведений Великобритании и США. Осуществлен анализ изучения понятий «творчество» и «творческие способности» отечественными и зарубежными учеными. Исследованы стратегии, методы и приемы, направленные на развитие творческих способностей студентов-медиков в этих странах. Доказано, что основными достижениями британской и американской систем высшего медицинского образования в контексте развития творческих способностей будущих медиков являются: предоставление студентам автономии в выборе предметов, участии в программах и конкурсах на получение грантов, проведении научно-исследовательских работ; применение методов обучения, которые активизируют умственные способности студентов, мотивируют к познанию, творческой деятельности; широкий выбор темпов обучения, целей, методов, учебного материала, требований к уровню успеваемости; применение технологии индивидуализированного обучения всех предметов; использование передовых достижений науки и техники, поощрение мощных инвестиций в образование и науку.
Ключевые слова: творчество, творческие способности, высшее медицинское учебное заведение, Великобритания, США.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мороз Л. М. Основні підходи до інтерпретації креативності в зарубіжних дослідженнях / Л. М. Мороз // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 7. – С. 29–35. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_8.pdf
 2. Кудрявцев Т. В. О различных психологических условиях управления творческой деятельностью / Т. В. Кудрявцев // Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека: Доклады Всесоюзной конференции: статьи. – М., 1975. – С. 47–50.
 3. Келли Дж. Теория личности / Дж. Келли. – СПб.: Речь, 2000. – 249 с.
 4. Келер В. Исследования интеллекта человекообразных обезьян / В. Келер. – М.: Комакад, 1930. – 132 с.
 5. Карпенко В. В. Творчество и креативность как психологические феномены / В. В. Карпенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 2 (31). – С. 141–147.
 6. Ісаєва О. С. Розвиток творчих умінь студентів вищих медичних навчальних закладів / О. С. Ісаєва // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 44. – С. 57–65. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ped_2013_44_8.pdf
 7. Гут Р. О. творчестве в науке и технике / Р. Гут // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 130–139.
 8. Гребеник Ю. С. Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США / Ю. С. Гребеник // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 2–3. – С. 180–185.
 9. Гилфорд Дж. П. Три стороны интеллекта: психология мышления / Д. Гилфорд. – М.: Прогресс, 1965. – 525 с.
 10. Паламаренко І. О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / І. О. Паламаренко. – К., 2012. – 20 с.
 11. Писклинець У. М. Розвиток технічної творчості студентів-медиків під час вивчення курсу «Медична біологічна і фізика» / У. М. Писклинець // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. 7. – С. 150–153.
 12. Ротенберг В. Образ я и поведение / В. Ротенберг. – Иерусалим: МАХАНАИМ, 2000. – 66 с. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://rjews.net/v_rotenberg/book.htm#.UZJDtvmbBGQ.
 13. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.
 14. Танько Є. В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії / Є. В. Танько // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 44. – С. 157–166. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2013_44_19.pdf
 15. Ткаченко Л. М. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей обдарованої молоді в університетах США: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. М. Ткаченко. – Черкаси, 2012. – 20 с.
 16. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 2002. – 429 с.
 17. Ходцева А. О. Наступність організації самостійної роботи студентів у навчальних закладах Великобританії / А. О. Ходцева // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору країни: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ялта (22–24 вересня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 24–29.
 18. Чорноус В. Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура / В. Чорноус // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5 (Ч. 1). – С. 82–87.
 19. Boden M. A. Creativity and artifical intelligence /M. A. Boden // Artiffical Intelligence. – 1998. – V. 103. – P. 347–356.
 20. Ghiselin B. Ultimate Criteria for Two Levels of Creativity / B. Ghiselin // NY: Scientific Creativity, 1963. – P. 30–43.
 21. Torrance E. P. Torrance Tests of Creative Thinking / E. P. Torrance. – Scholastic Testing Service, 1974. – 58 p.
 22. Wertheimer M. Productive thinking / M. Wertheimer. – New York: Harper, 1945. – 204 p.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)