ГРИДЖУК О. Є.

О. Є. ГРИДЖУК
ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ ЛІСІВНИЦТВА Й ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ
Обґрунтовано доцільність вивчення фахової лексики студентами технічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) з метою формування термінологічної компетенції. Охарактеризовано два типи парадигматичних відношень у сучасних терміносистемах лісівництва і деревооброблення (синонімічні та антонімічні). Визначено основні типи термінологічних синонімічних об’єднань. З’ясовано причини розвитку термінологічної дублетності. специфіку прояву антонімії в межах досліджуваних груп лексики. Описано групи антонімів за семантичним критерієм. Запропоновано типи вправ для вивчення термінів-синонімів та антонімів у курсах «Українська мова за професійним спрямуванням» і «Фахова термінологія».
Ключові слова: мовнокомунікативна компетентність, термінологія лісівництва та деревооброблення, парадигматичні відношення, синонімія, антонімія.

О. Е. ГРЫДЖУК
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ЛЕСОВОДСТВА И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Обоснована целесообразность изучения профессиональной лексики студентами технических высших учебных заведений с целью формирования терминологической компетенции. Охарактеризованы два типа парадигматических отношений в современных терминологических системах лесоводства и деревообработки (синонимические и антонимические. Выделены основные типы терминологических синонимических объединений. Указаны причины развития терминологической дублетности, специфика проявления антонимии в пределах исследуемых групп лексики. Описаны группы антонимов по семантическому критерию. Предложены типы упражнений для изучения терминов-синонимов и антонимов в курсах «Украинский язык по профессиональному направлению» и «Профессиональная терминология».
Ключевые слова: языковая и коммуникативная компетентность, терминология лесоводства и деревообработки, парадигматические отношения, синонимия, антонимия.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гак В. Г. Субституция терминов в синтагматическом аспекте / В. Г. Гак, В. М. Лейчик // Терминология и культура речи.– М. : Наука, 1981. – С. 47–57.
 2. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: учеб. пособие для филол. спец. вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 1987. – 104 c.
 3. Кияк Т. Р. Термінологічна норма (суть, реалії, прагматика) / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць; відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. IX. – С. 42–47.
 4. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю. Ю. Туниці, В. О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда. 2014. – 967 с.
 5. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.
 6. Михайлишин Б. П. Антонімо-синонімічні блоки в термінології / Б. П. Михайлишин // Українське мовознавство: міжвідомч. наук. збірник. – К.: Либідь, 1992. – Вип. 19. – С. 71–79.
 7. Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Михайлова. – Харків, 2002. – 20 с.
 8. Омельчук С. Парадигматичні відношення в українській лінгводидак­тичній термінології / С. Омельчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2014. – Ч. 2. – С. 270–276. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2014_2_38.pdf.
 9. Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
 10. Пілецька Н. Синонімічні та антонімічні відношення в сучасній чеській економічній термінології / Н. Пілецька // Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна – 2009. – Вип. 46. – Ч. 1. – С. 252–256.
 11. Радченко О. І. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 / О. І. Радченко. – Харків, 2000. – 20 с.
 12. Словник іншомовних слів / уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 664 с.
 13. Словотвір сучасної української літературної мови / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1979. – 407 с.
 14. Українська мова: енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
 15. Чорна О. В. Особливості вияву антонімії в українській податковій термінології / О. В. Чорна // Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 58–64. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/6069/07-Chorna.pdf?sequence=1.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)