ГРИДЖУК О. Є.

О. Є. ГРИДЖУК
ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРМІНІВ ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ У КУРСІ «ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ»
Досліджено словотвірну організацію українських термінів деревооброблення. Виявлено найпродуктивніші способи творення та проаналізовано словотвірні моделі деревооброблювальних термінів. Обґрунтовано доцільність засвоєння студентами лісотехнічних спеціальностей способів творення фахових термінів та формантів, що використовуються у термінологічному словотворенні. Запропоновано варіанти вправ для словотвірного аналізу термінів, пояснення способів їх творення та розпізнавання дериваційних формантів, а також завдання для з’ясування семантики термінів деревооброблення за словотвірним типом. Умотивовано, що такі вправи необхідні для формування фахових мовно-термінологічних знань майбутніх працівників деревооброблювальної галузі.
Ключові слова: термінологія деревооброблення, термін, способи словотворення, словотвірний тип.

О. Е. ГРИДЖУК
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМИНОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ В КУРСЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»
Исследована словообразовательная организация украинских терминов деревообработки. Выявлены наиболее продуктивные способы их образования и проанализированы словообразовательные модели. Обоснована целесообразность усвоения студентами лесотехнических специальностей способов образования профессиональных терминов и формантов, используемых в терминологическом словообразовании. Предложены варианты упражнений для словообразовательного анализа терминов, определения способов их образования и распознавания деривационных формантов, а также задания на выяснение семантики терминов деревообработки по словообразовательным типам. Мотивировано, что такие упражнения необходимы для формирования профессиональных языковых терминологических знаний будущих работников деревообрабатывающей отрасли.
Ключевые слова: терминология деревообработки, термин, способы словообразования, словообразовательный тип.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г. О. Винокур // Труды Московского института истории, философии и литературы: сборник статей по языкознанию. – М., 1939. – Т. 5. – С. 3–54.
 2. Вікторова Л. В. Методологічні аспекти формування професійно-термінологічної компетентності студентів-аграрників / Л. В. Вікторова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Вип. 14. Ч. 2. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – С. 164–171.
 3. Гінзбург М. Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність / М. Гінзбург, С. Левіна, І. Требульова // Вісник Національного університетуту «Львівська політехніка». – 2002. – № 453. – С. 183–189. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/ TK_Wisnyk453/ TK_wisnyk453_hinzburh.htm
 4. Городенська К. Г. Словотвірна структура слова (відіменні деривати): монографія / К. Г. Городенська, М. В. Кравченко. – К.: Наукова думка, 1981. – 200 с.
 5. Даниленко В. П. О грамматических особенностях терминов-существительных / В. П. Даниленко // Русская речь. – 1970. – № 6. – С. 63–
 6. Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ: монографія / І. П. Дроздова. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 320 с.
 7. Ковалик І. І. Вчення про словотвір (словотворчі частини слова) / І. І. Ковалик. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – 78 с.
 8. Кобзар Н. С. Чужомовні словотвірні елементи в українській біологічній термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 / Н. С. Кобзар. – Харків, 2008. – 18 с.
 9. Кочан І. М. Словотвірні норми і термінологія / І. М. Кочан // Термінологічний вісник. – 2013. – Вип. 2(1). – С. 202–209. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/ Documents/terminologichnyj- visnyk-2013-1.pdf
 10. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю. Ю. Туниці, В. О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда, 2014. – 967 с.
 11. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.
 12. Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології / Л. О. Симоненко. – К.: Наукова думка, 1991. – 152 с.
 13. Словотвiр сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979. – 406 с.
 14. Сучасна українська мова: морфологія: підручник / Л. А. Алексієнко, О. М. Зубань, І. В. Козленко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Знання, 2013. – 524 с.
 15. Тлумачний словник з деревооброблення / Б. Прокопович, І. Войтович, С. Гайда, Б. Кшивецький. – Львів: Рейсмус-Поліграф, 2002. – 280 с.
 16. Шило Н. І. Структурні типи українських технічних термінів (на матеріалі лісової та деревообробної термінології) / Н. І. Шило // Питання словотвору; за ред. І. І. Ковалика. – К.: Вища школа, 1979. – С. 28–42.

Повний текст

PDF