ГРУЦЬ Г. М.

Г. М. ГРУЦЬ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Розглянуто проблему формування мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін. Проаналізовано думки науковців про роль рідної мови у розвитку духовної культури особистості. Охарактеризовано сутність поняття «мовна особистість». З’ясовано, що нині здійснюється манкуртизація мешканців східних регіонів України. Проаналізовано семантичне наповнення слів «честь», «гідність», «освіта». Доведено, що важливим фактором розвитку мовної особистості є формування переконань майбутніх фахівців у тому, що психічне і духовне здоров’я країни залежить від відповідального ставлення до слова як національного коду. Наведено приклади ментальної відмінності української та російської мов. Представлено результати анкетування студентів стосовно необхідності формування мовної особистості і захисту рідної мови.
Ключові слова: духовна культура, мовна культура, манкуртизація, мовна особистість, мовні символи.

Г. М. ГРУЦЬ
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рассмотрена проблема формирования языковой личности средствами гуманитарных дисциплин. Проанализированы мысли научных деятелей о роли родного языка в развитии духовной культуры личности. Охарактеризовано сущность понятия «языковая личность». Определено, что сегодня осуществляется манкуртизация жителей восточных регионов Украины. Проанализировано семантическое наполнение слов «честь», «достоинство», «образование». Доказано, что важнейшим фактором развития языковой личности является формирование убеждений будущих специалистов в том, что психическое и духовное здоровье страны зависит от ответственного отношения к слову как национальному коду. Приведены примеры ментального различия украинского и русского языков. Представлены результаты анкетирования студентов относительно необходимости формирования языковой личности и защиты родного языка.
Ключевые слова: духовная культура, языковая культура, манкуртизация, языковая личность, языковые символы.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Братко-Кутинський О. Феномен України / О. Братко-Кутинський. – К.: Вечірній Київ, 1996. – 304 с.
 2. Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава, 1994. – 190 с.
 3. Гайдеґґер М. Дорогою до мови; пер. з нім. В. Кам’янець / М. Гайдеґґер. – Львів: Літопис, 2007. – 232 с.
 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.– 376 с.
 5. Грінченко Б. На безпросвітній путі. Про українську школу / Б. Грінченко // Дивослово. – 1994. – № 1. – С. 35–39.
 6. Гумбольт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольт. – М.: Прогресс, 2000 – 400 с.
 7. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры / В. фон Гумбольт. – М.: Знание, 1985. – 432 с.
 8. Звегинцев В. Гумбольдт В. фон о различии в строении человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. Звегинцев // История языкознания ХIX–XX веков в очерках и извлечениях. – М.: Высшая школа, 1964. – 469 с.
 9. Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
 10. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): стан і статус / Ю.Шевельов // Сучасність. – 1987. – № 1. – С. 6–91.
 11. Широков В. Феноменологія лексикографічних систем / В. Широков. – К.: Наукова думка, 2004. – 328 с.

Повний текст

PDF