ДЖУРИНСЬКИЙ П. Б.

П. Б. ДЖУРИНСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Представлено методичні підходи і рекомендовано впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів (ВНЗ) методику з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи. Розкрито роль в цьому процесі апробованої профілюючої навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання у старшій школі». Встановлено, що підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до фізичного виховання старшокласників є системою організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування у майбутнього педагога професійних знань, умінь, навичок. Визначено завдання, критерії, засоби, форми, педагогічні умови та етапи підготовки студентів до проведення фізичного виховання зі старшими учнями. Показано, що ефективність методичних підходів у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання старшокласників підтверджена результатами апробації.
Ключові слова: методичні підходи, освітньо-професійні програми, майбутні учителі фізичної культури, фізичне виховання учнів старшої школи, навчальні дисципліни, форми навчання, педагогічні умови, методи, етапи підготовки.

П. Б. ДЖУРИНСКИЙ
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Представлены методические подходы и рекомендована к внедрению в учебный процесс вуза методика подготовки будущих учителей физической культуры к физическому воспитанию учеников старшей школы. Раскрыта роль в этом процессе апробированной профилирующей учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания в старшей школе». Установлено, что подготовка будущего учителя физической культуры к физическому воспитанию учеников старшей школы является системой организационных и педагогических мероприятий, которые обеспечивают формирование у будущего педагога профессиональных знаний, умений и навыков. Определены задания, критерии, средства, формы, педагогические условия и этапы подготовки студентов к физическому воспитанию старших школьников. Указано, что эффективность методических подходов в подготовке будущих учителей физической культуры к физическому воспитанию учеников старшей школы подтверждена результатами апробации.
Ключевые слова: методические подходы, образовательно-профессиональные программы, будущие учителя физической культуры, физическое воспитание учеников старшей школы, учебные дисциплины, формы обучения, педагогические условия, методы, этапы подготовки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Арефьєв В.Г. Практикум учителя фізичної культури: метод. посібник / В. Г. Арефьєв, О. В. Андреєва, Н. Д. Михайлова. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2014. – 400 с.
  2. Вільчковський Е.С. Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання / Е. С. Вільчковський // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні (1992–2002): зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. – Харків: ОВС, 2002. – С. 301–309.
  3. Карпюк Р. П. Загальний стан підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності / Р. П. Карпюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харків, 2003. – Вип. 13. – С. 33–41.
  4. Тимошенко О. В. Деякі аспекти професійної підготовки вчителів фізичної культури в контексті приєднання до Болонського процесу / О. В. Тимошенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 371–377.
  5. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.
  6. Теория и методика обучения предмета «Физическая культура»: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 272 с.
  7. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підручник / за ред. проф. Т. Ю. Круцевич. – К.: Вид-во НУФВСУ «Олімпійська література», 2012. – 392 с.
  8. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – 4-е изд., стереотип. – М., 2010. – 464 с.
  9. Шмелев В. Е. Оптимизация процесса подготовки студентов институтов физической культуры к профессиональной деятельности на основе модели специалиста: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Е. Шмелев. – СПб., 2002. – 171 с.

Повний текст

PDF