ДЛЯ АВТОРІВ

До уваги авторів: відкрито набір статей у №1/2018 р. 


Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Отже, представляючи статтю для публікації, автор тим самим дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

! Статті проходять перевірку на плагіат !

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ
Стаття проходить процедуру подвійного конфіденційного рецензування («double blind peer review»). У разі позитивних рецензій вона рекомендується до друку. Якщо одна чи обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Редакція залишає за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам, але за умови доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статті до друку приймає редакційна колегія. У разі відхилення статті автор має можливість ознайомитися з текстом рецензії та редакторською правкою.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.
У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською, російською або англійською мовами загальними обсягом 12–16 сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0.
Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:
Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0 шрифтом Times New Roman.
Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Сторінки нумеруються.

Шаблон оформлення статті

Текст статті оформляється за наступним порядком:

 1. Індекс УДК, вирівняно зліва.
 2. Наступний рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
 3. Наступний рядок – електронна пошта, вирівняно справа.
 4. Наступний рядок- науковий ступінь та вчене звання автора, вирівняно справа.
 5. Наступний рядок – місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівняно справа.
 6. Наступний рядок – адреса місця роботи, вирівняно справа.
 7. Наступний рядок – назва статті, вирівняно центром. 
 8. Наступний рядок – анотація мовою статті (1500-1700 знаків)
 9. Наступний рядок – ключові слова. Обсяг – 4–6 слів.
 10. Далі через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце та адреса роботи, назва статті, анотація і ключові слова в перекладі російською мовою (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття написана російською, то ця її частина оформляється українською.
 11. Через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце та адреса роботи, назва статті, розширена (2200-2700 знаків) анотація і ключові слова англійською мовою. Якщо стаття написана англійською, то ця її частина оформляється українською.
 12. Через рядок – основний текст статті. 
 13. У тексті статті має бути сформульована  її мета.
 14. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки. 
 15. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. 
 16. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. Оформляється література за таким взірцем:

1. Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес : навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – Київ : Міленіум, 2005. – 292 с.
2. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. П. Горащук. – Харків, 2004. – 40 с.
3. Гончаровська Г. Ф. Формування готовності майбутніх психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах навчання у виші  / Г. Ф. Гончаровська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. В. В. Райко. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_4_19.pdf.
4. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя : наук.-метод. посібник / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару; за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко. – Харків: Основа, 2007. – 208 с.
5. Нестайко І. М. Розвиток дидактичної ініціативи майбутніх учителів – запорука високого професіоналізму / І. М. Нестайко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 10, ч. 2. – С. 173–179.

 

17. Транслітерований список літератури:
Транслітерований латинкою список літератури із заголовком REFERENCES. Оформлюючи транслітерований список REFERENCES, слід використовувати Гарвардський стиль оформлення списку літера­тури (BSI).
УВАГА!
Обов’язково в назві вказувати REFERENCES, а не список літератури
ДЛЯ ТОГО ЩОБ УСІ АВТОРИ, ВКАЗАНІ В ПУБЛІКАЦІЇ, БУЛИ ВРАХОВАНІ В СИСТЕМІ, НЕОБХІДНО В ОПИС ВНОСИТИ УСІХ АВТОРІВ (СКОРОЧУВАТИ НЕ МОЖНА).
Приклади користування програмою
Для україномовних статей рекомендовано варіант структури бібліографічного посилання
Наприклад, у Вас є посилання:
Іванов С.П. Гідростатичні та інформаційні властивості полімерів : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 09.00.08 «Тех­нологія машинобудування» / С.П. Іванов. – Х., 1995. – 36 с.
Відкриваємо програму http://www.translit.kh.ua. Вибираємо варіант (BGN)
1
Іванов С.П. Гідростатичні та інформаційні властивості полімерів: авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 09.00.08 «Тех­нологія машинобудування» / С. П. Іванов.
Натискаємо «КОНВЕРТУВАТИ»
ОДЕРЖУЄМО
2
Це і є майже готова транслітерація, яку необхідно надати відповідно до схеми
translit-u3
Технологія підготовки посилань з використанням автоматичної транслітерації та перекладача
Тобто

 1. Вам необхідно додати англійський переклад назви статті у квадратних дужках.
 2. Також необхідно перекласти англійською мовою вихідні дані:

– повністю пишеться назва міста – місце видавництва англійською мовою
Харків – Kharkiv;
– видавництво краще позначати додаванням слова Publ., відомості про видавництво є факультативними тільки для статті, їх можна опускати. Для всіх інших посилань назва видавництва надається обов’язково, але не англійською мовою, а транслітерується через http://www.translit.kh.ua.
Видавництво ХНАДУ – KhNADU Publ;
– рік та номер залишаємо без змін
1995;
– випуск журналу змінюємо так: Вип. змінюємо на Vol.
Вип. 5 – vol. 5;
– сторінки вказуємо так
– С. 8–10 – pp. 8–10;
– C. 25 – p. 25;
– 350 с. – 350 p.
ПРИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІ роздільники між СЛОВАМИ (“//”, “–“)
транслітерована НАЗВА СТАТТІ, ОБОВ’ЯЗКОВО виділяється курсивом
Одержуємо таке посилання:
Іванов С.П. Гідростатичні та інформаційні властивості полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 09.00.08 «Технологія машино­будування» / С.П. Іванов. – Х., 1995. – 36 с.
Ivanov S.P. Hidrostatychni ta informatsiyni vlastyvosti polimeriv. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fiz.-mat. nauk : spets. 09.00.08 «Tekhnolohiya mashynobuduvannya» [Hydrostatic and informational properties of polymers]. Kharkov, 1995. 35 p.
НЕ МОЖНА РОБИТИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ ВЛАСНОРУЧ, КОРИСТУЙТЕСЯ ВКАЗАНИМИ САЙТАМИ:
– для транслітерації українського тексту на латинку використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua
– для транслітерації російського тексту на латинку використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru. У списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи Держдепартаменту США (BSI).
Порядок оформлення посилань аналогічний до українського варіанта.
Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повто­рюються у транслітерованому списку з вищезазначеним оформленням.
Приклади оформлення посилань
Опис статті з журналу
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardy­mon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Tehnical and economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, Vol. 11, pp. 54–57.
або
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.Y., Kardy­mon D.V. Tehnical and economic optimization of the design of hydraulic fracturing. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, Vol. 11, pp. 54–57.
Kharlamova T.L. Motivatsionnye osnovy effektivnoi raboty predpriyatiya [Moti­vational basis for the effective work of an enterprise]. Ekonomika i uprаvlenie, 2006, vol. 3, pp. 100–102.
Lavrishcheva E.E. К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatii [On assessment of the level of enterprises informatization], Izvestiya vuzov. Severo-kav­kazskyi region Tekhnicheskie nauki, 2006, Vol. 7, pp. 85–91.
Опис статті з електронного журналу
Kontorovich А.Е., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, Vol. 5. (In Russ.) Available at:http://www.vipstd.ni/aini/content/view/90/278A (accessed 22.05.2012).
Опис статті, що має ідентифікаційний індекс DOI
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian Journal of Eleclrohimistry, 2008, Vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077.
Опис статті з видання, що продовжується (збірки праць)
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhni­cheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Techinical Systems”], 2006, vol. 593, pp. 125–130. (In Russian).
Опис матеріалів конференцій
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervya­kova A.N., Sveshnikov A.V. [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosbere­gayushchie tekhnologii nedropolzovaniya i uvelicheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267–272. (In Russian).
Senkin A.V. [Issues of vibration diagnostics of elastic spacecraft]. Problemy teorii i praktiki v inzhenernykh issledovaniakhTrudy 33 nauch. konf. RUDN [Roblems of the Theory and Practice of Engineering Research. Roc. Russ. Univ. People’s Friendship 33rd Sci. Conf], Moscow, 1997, pp. 223–225. (In Russ.).
Опис книги (монографії, збірки)
Kaslmikov Y.А., Ashiklimin S.G. Mekhanika Gornykh Porod Pri Razrabotke Mestorozhdenii Uglevodorodnogo Syrya (Rock Mechanics In The Development Of Hydrocarbon Deposits) Moscow, ООО “Nedra-Biznestsentr” Publ., 2007. 486 p.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development], Izhevsk, 2002. 140 p.
Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators], Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.
Опис перекладеної книги
Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Yang D.Kh., Viver V. Kolebaniуa v inzhenernom deleMoscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).
Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and Hall, 1984. 232 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz Publ., 1987. 224 p.).
Опис неопублікованого документа
Latypov A.R., Khasanov М.М., Baikov V.A. Geology and Roduction (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198, 2004. (In Russian, unpublished).
Ressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst, of Appl. Chem PubL, 1975. 16 p. (In Russian, unpublished).
Опис інтернет-ресурсу
Kondratev V.B. Global’naya farmatsevtichieskaya promyslennost'[The global pharmaceutical industry]. Available at:
http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html. (accessed 23.06.2013).
Опис дисертації або автореферату дисертації
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi torus. Diss, dokt. fiz-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.
або
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnii torus. Dokt, Diss. [Mathematical modeling of die plasma in the compact tonis. Doct. Diss,].Moscow, 2003. 272 p.
Grigorev Iu.A. Razrabotka nauchnich osnov proektirovaniya arkhitektury, ras­predelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. eng. sci. diss.]. Moscow, BaumanMSTU Publ., 1996. 243 p.
Опис ДСТУ
GOST 8.5S6.5-2005. Metodika vypolneniya izmrenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshchyu standartnykh suzhayushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 р.
або
GOST 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinfom Publ., 2007. 10 р. (In Russian).
Опис патенту
Palkin M.V., Latypov A.R., Khasanov М.М., Baikov V.A. Sposob orientirowaniya po krenu letayushchego apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniya [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, №. 2280590, 2006.
Опис анонімних документів
Russian Phamiaceutical Market. Results of 2010. The Analytical Review. DSM Group, 2011. 74 p. (In Russ.).
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials for the working group of the Commission for Modernization and Technological Development of Russia’s Economy. Available at: http://www.strategy.ru. (In Russ.).
Code of Business Conduct of OJSC “LUKOIL”. Available at:
http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/lukoil_corp_code.pdf. (In Russ.)
RF Federal Law “On Protection of Consumers’ Rights” of February 07, 1992 № 2300-1 (as amended by Federal Law of January 09,1996 № 2 FZ, December 17,1999 № 212 FZ). (In Russ.).
Використано приклади оформлення літератури з рекомендацій консуль­танта-експерта БД SCOPUS О. В. Кирилової (Кирилова О.В. Списки литературы в латинице – References / О.В. Кирилова // Редакционная подготовка научных журналов : pекомендации эксперта БД Scopus. – М., 2013. – Ч. 1 – С. 48–65.).

 

18. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

19. Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, електронна адреса, номер моб. телефону, місто та номер відділення Нової пошти (для відправки збірника).