ДЛЯ АВТОРІВ

До уваги авторів: відкрито набір статей у №3/2017 р. 


Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Отже, представляючи статтю для публікації, автор тим самим дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

! Статті проходять перевірку на плагіат !

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ
Стаття проходить процедуру подвійного конфіденційного рецензування («double blind peer review»). У разі позитивних рецензій вона рекомендується до друку. Якщо одна чи обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Редакція залишає за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам, але за умови доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статті до друку приймає редакційна колегія. У разі відхилення статті автор має можливість ознайомитися з текстом рецензії та редакторською правкою.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.
У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською, російською або англійською мовами загальними обсягом 12–16 сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0.
Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:
Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0 шрифтом Times New Roman.
Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Сторінки нумеруються.

Шаблон оформлення статті

Текст статті оформляється за наступним порядком:

 1. Індекс УДК, вирівняно зліва.
 2. Наступний рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
 3. Наступний рядок – електронна пошта, вирівняно справа.
 4. Наступний рядок- науковий ступінь та вчене звання автора, вирівняно справа.
 5. Наступний рядок – місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівняно справа.
 6. Наступний рядок – адреса місця роботи, вирівняно справа.
 7. Наступний рядок – назва статті, вирівняно центром. 
 8. Наступний рядок – анотація мовою статті (1500-1700 знаків)
 9. Наступний рядок – ключові слова. Обсяг – 4–6 слів.
 10. Далі через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце та адреса роботи, назва статті, анотація і ключові слова в перекладі російською мовою (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття написана російською, то ця її частина оформляється українською.
 11. Через рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце та адреса роботи, назва статті, розширена (2200-2700 знаків) анотація і ключові слова англійською мовою. Якщо стаття написана англійською, то ця її частина оформляється українською.
 12. Через рядок – основний текст статті. 
 13. У тексті статті має бути сформульована  її мета.
 14. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки. 
 15. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. 
 16. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. Оформляється література за таким взірцем:

1. Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес : навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – Київ : Міленіум, 2005. – 292 с.
2. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. П. Горащук. – Харків, 2004. – 40 с.
3. Гончаровська Г. Ф. Формування готовності майбутніх психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах навчання у виші  / Г. Ф. Гончаровська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. В. В. Райко. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_4_19.pdf.
4. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя : наук.-метод. посібник / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару; за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко. – Харків: Основа, 2007. – 208 с.
5. Нестайко І. М. Розвиток дидактичної ініціативи майбутніх учителів – запорука високого професіоналізму / І. М. Нестайко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 10, ч. 2. – С. 173–179.

 

16. Транслітерований список літератури оформляється за наступною схемою:

Приклади оформлення посилань:

1. Kharlamova T.L. Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya [Moti­vational basis for the effective work of an enterprise]. Ekonomika i uprаvlenie, 2006, vol. 3, pp. 100–102.
2. Lavrishcheva E.E. К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatii [On assessment of the level of enterprises informatization], Izvestiya vuzov. Severo-kav­kazskyi region Tekhnicheskie nauki, 2006, Vol. 7, pp. 85–91.
3. Kontorovich А.Е., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, Vol. 5. (In Russ.) Available at:http://www.vipstd.ni/aini/content/view/90/278A(accessed 22.05.2012).
4. Kaslmikov Y.А., Ashiklimin S.G. Mekhanika Gornykh Porod Pri Razrabotke Mestorozhdenii Uglevodorodnogo Syrya [Rock Mechanics In The Development Of Hydrocarbon Deposits], Moscow, ООО “Nedra-Biznestsentr” Publ., 2007. 486 p.
5. Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi torus.Diss, dokt. fiz-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.], Moscow, 2003. 272 p.

17. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

18. Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, електронна адреса, номер моб. телефону, місто та номер відділення Нової пошти (для відправки збірника).