ДІДУК-СТУП’ЯК Г. І.

Г. І. ДІДУК-СТУП’ЯК
ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Висвітлено проблему формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української як іномови. Обґрунтовано теоретичні та прагматичні засади методики міжкультурної комунікації для носіїв чужої мови у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Визначено лінгводидактичні положення вивчення української мови як іноземної із використанням авторської технології інтеракції різнотипових підходів, що сприяє ефективному розвиткові крос-культурної компетентності студентів-іноземців. Охарактеризовано головні складові інноваційної технології роботи з іншомовною аудиторією. Вказано систему завдань і вправ, спрямованих на оволодіння лінгвістичної, соціокультурної та прагматичної компетентностей. Виокремлено лінгвометодичні проблеми компаративної методики, на якій базується авторська технологія ЛТІРП із використанням автентичних текстів. Розглянуто традиційні та новітні форми, методи й прийоми навчання студентів-іноземців у процесі формування крос-культурної компетентності.
Ключові слова: крос-культурна компетентність, українська мова як іноземна, іншомовна аудиторія, авторська технологія інтеракції різнотипових підходів, інноваційні та традиційні форми, методи й прийоми, теоретичні та прагматичні засади методики міжкультурної комунікації, автентичні тексти.

Г. И. ДИДУК-СТУПЯК
ФОРМИРОВАНИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Рассмотрена проблема формирования кросс-культурной компетентности студентов-иностранцев в процессе изучения украинского как иноязыка. Обоснованы теоретические и прагматические основы методики межкультурной коммуникации для носителей чужого языка в четырех видах речевой деятельности. Определены лингводидактические положения изучения украинского языка как иностранного с использованием авторской технологии интеракции разновидовых подходов, что способствует эффективному развитию кросс-культурной компетентности студентов-иностранцев. Охарактеризованы главные составляющие инновационной технологии работы с иноязычной аудиторией. Указано систему заданий и упражнений, направленных на овладение лингвистической, социокультурной и прагматической компетенциями. Выделены лингвометодические проблемы компаративной методики, на которой базируется авторская технология ЛТИРП с использованием аутентичных текстов. Рассмотрены традиционные и новейшие формы, методы и приемы обучения студентов-иностранцев в процессе формирования кросс-культурной компетентности.
Ключевые слова: кросс-культурная компетентность, украинский язык как иностранный, иноязычная аудитория, авторская технология интеракции разнотипных подходов, инновационные и традиционные формы, методы и приемы, теоретические и прагматические основы методики межкультурной коммуникации, аутентичные тексты.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Горчакова О. А. Кросс-культурный менеджмент в образовании: тексты лекцій / О. А. Горчакова. – Одесса: Фаворит, 2013. – 114 с.
  2. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.
  3. Дороз В. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система / В. Дороз // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – С. 12 – 17.
  4. Крылова Н. Б. Культурология образования / Н. Б. Крылова. – М.: Народное образование, 2000. – 272 с.
  5. Тен Ю. П. Культурная и межкультурная коммуникация: учебник / Ю. П. Тен. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 328 с.
  6. Яковлева Е. С. К описанию русской языковой картины мира / Е. С. Яковлева // Русский язык за рубежом. – 1996. – № 1–2- – С. 47 – 56.
  7. Coste D. Delaclassebilingue a I’educationplurilingue / D. Coste // Lefrancaisdanslemonde, mai-juin 2006, n.°345 [consultele 27 fevrier 2008]. – Disponiblesurlesite: http://www.fdlm.org/fle/article/345/bilingue.php.
  8. Oberg K. Culture shock: adjustment do new cultural environments / K. Oberg // Practical Anthropology. – 1960. – № 7. – Р. 177–182.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF