Жирська Г. Я.

Г. Я. Жирська
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЯК КОМПОНЕНТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Обґрунтовано зв’язок ціннісного ставлення до природи з екологічною культурою особистості та необхідність застосування нових підходів до його формування в умовах загострення екологічної кризи. Визначено зміст, структуру та особливості оцінної діяльності школярів щодо формування ціннісного ставлення до природи. Розкрито можливості сучасних методів і засобів природничо-наукової освіти для організації емоційно-оцінної діяльності екологічного спрямування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
Ключові слова: екологічна культура, ціннісне ставлення до природи, емоційно-оцінна діяльність.

Г. Я. Жирская
Формирование в учащихся ценностного отношения к природе как компонента экологической культуры
Обосновано связь ценностного отношения к природе с экологической культурой личности и необходимость применения новых подходов к его формированию в условиях обострения экологического кризиса. Определено содержание, структуру и особенности оценочной деятельности школьников относительно формирования ценностного отношения к природе. Раскрыто возможности современных методов и средств естественнонаучного образования для организации эмоционально-оценочной деятельности экологического направления в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы.
Ключевые слова: экологическая культура, ценностное отношение к природе, эмоционально-оценочная деятельность.

Література

  1. Колесник М. О. Екологічне виховання учнів на засадах «глибинної екології» / М. О. Колесник, В. В. Грубінко. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 52 с.
  2. Колонькова О. Використання нових методик екологічного виховання старшокласників / О. Колонькова // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 5. – С. 37–40.
  3. Концепція екологічної освіти України. – К., 2001. – 23с.
  4. Магрламова К. Г. Формування ціннісного ставлення до природи у змісті екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / К. Г. Магрламова // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук, праць / гол. ред. С. О. Сисоєва. – К.: ЕКМО, 2008. – Вип. 1. – С. 141–147.
  5. Момот Л. Формування досвіду емоційно-оцінної діяльності в процесі навчання / Л. Л. Момот, Л. І. Ломако // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, Ч. 2. – С. 100–105.
  6. Николина В. В. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к природе в процессе обучения географи / В. В. Николина // География и экология в школе ХХІ века. – 2009. – № 1. – С. 44–51.
  7. Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 3–6.
  8. Уроки для стійкого розвитку: посібник для вчителя навч. курсу за вибором для учнів 8-го класу /авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пилипчатіна, Г. Сєрова та ін. – К.: Логос, 2010. – 79 с.

Повний текст

PDF