ЗАЙЦЕВА І. В., ПИСАНКО М. Л.

І. В. ЗАЙЦЕВА, М. Л. ПИСАНКО
МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ВЕДЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУСІЇ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ
Описано модель навчання студентів першого курсу факультетів іноземних мов ведення дискусії на основі проблемних ситуацій та шляхи реалізації цієї моделі на заняттях з англійської мови. Визначено й описано принципи, етапи навчання ведення дискусії, кількість аудиторних і позаудиторних годин, прийоми і методи навчання. Розкрито суть понять «модель», «комунікативно-дискусійні уміння», «метод навчання». Обґрунтовано поетапну реалізацію моделі навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Названо мету, об’єкт і суб’єкти навчання, що є важливим для створення моделі навчання майбутніх філологів ведення дискусії на основі проблемних ситуацій.
Ключові слова: дискусія, майбутні філологи, проблемні ситуації, етап, комунікативно-дискусійні уміння, модель навчання, навчальний процес, кількість аудиторних і позааудиторних годин, принципи навчання.

И. В. ЗАЙЦЕВА, М. Л. ПИСАНКО
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ ВЕДЕНИЮ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДИСКУССИИ НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
Описана модель обучения студентов первого курса факультетов иностранных языков ведению дискуссии на основе проблемных ситуаций и способы реализации этой модели на занятиях по английскому языку. Определены и описаны принципы, этапы обучения ведения дискуссии, количество аудиторных и внеаудиторных часов, приемы и методы обучения. Раскрыта сущность понятий «модель», «коммуникативно-дискуссионные умения», «метод обучения». Обоснована поэтапная реализация модели учебного процесса в условиях кредитно-модульной системы. Указаны цель, объект и субъекты обучения, которые являются важными для создания модели обучения будущих филологов ведению дискуссии на основе проблемных ситуаций.
Ключевые слова: дискуссия, будущие филологи, проблемные ситуации, этап, комуникативно-дискуссионные умения, модель обучения, процесc обучения, количество аудиторных и внеаудиторных часов, принципы обучения.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.02 / Н. П. Андронік – К., 2009. – 338 с.
 2. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах: монографія / Н. П Волкова, О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. університет ім. А. Нобеля, 2013. – 228 с.
 3. Гордєєва А. Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Й. Гордєєва. – К., 2004. – 254 с.
 4. Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … канд пед. наук: 13.00.02 / О. П. Дацків. – К., 2011. – 321 c.
 5. Зайцева І. В. Проблемний метод навчання англомовного діалогічного мовлення майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – Вип. 20. – С. 111–119.
 6. Зайцева І. В. Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2013. – № 3. – С. 31–44.
 7. Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion: навч. посібник / І. В. Зайцева. – К.: Ленвіт, 2014. – 192 с.
 8. Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія «Педагогіка та психологія». –Вип 23. – С. 53–68.
 9. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект [кол. авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 65с.
 10. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. О. Сімкова – К., 2010.– 303 с.
 11. Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: дис.. … канд. пед. наук. : 13.00.02/ Н. М. Топтигіна – К, 2004. – 210 с.
 12. Черепанова И. В. Обучение подготовленному высказыванию типа ссобщения, доклад на продвинутом этапе языкового вуза (немецкий язык): дис. … канд. пед. наук / И. В. Черепанова. – М., 1983. – 198 с.
 13. Черниш В. В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: монографія / В. В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2013. – 395 c.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF