КАВЕЦЬКИЙ В. Є.

В. Є. КАВЕЦЬКИЙ
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ
Розглянуто сутність профорієнтаційної допомоги учням у професійному самовизначенні. Проаналізовано підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників до визначення чинників, які зумовлюють вибір оптантами майбутнього фаху. Виокремлено провідні чинники впливу на професійне самовизначення школярів. Визначено особливості впливу взаємодії між батьками і дітьми на розвиток професійних інтересів останніх. Проаналізовано результати досліджень соціально-професійних орієнтирів школярів 5, 7, 9, 11 класів у часовому розрізі. Визначено значущість впливу чинників на вибір професійного шляху учнями з позицій останніх.
Ключові слова: професійна орієнтація, професійне самовизначення, оптант, чинники впливу на вибір фаху.

В. Е. КАВЕЦКИЙ
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Рассмотрена сущность профориентационной помощи учащимся в профессиональном самоопределении. Проанализированы подходы зарубежных и отечественных исследователей к определению факторов, обусловливающих выбор оптантами будущей профессии. Выделены ведущие факторы влияния на профессиональное самоопределение школьников. Определены особенности влияния взаимодействия между родителями и детьми на развитие профессиональных интересов последних. Проанализированы результаты исследований социально-профессиональных ориентиров школьников пятых, седьмых, девятых, одиннадцатых классов во временном разрезе. Определена значимость влияния различных факторов на выбор профессионального пути учащимися с позиций последних.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, оптант, факторы влияния на выбор профессии.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – 4-е изд. / С. Глэддинг. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.
  2. Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян. – К.,1997. – 136 с.
  3. Зеер Э. Ф. Профориентология: теория и практика: учеб. пособие для высшей школы / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 192 с.
  4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.
  5. Коттлер Д. Психотерапевтическое консультирование./ Дж. Коттлер, Р. Браун. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.
  6. Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників / І. М. Мачуська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (1). – С. 474–482.
  7. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / А. Чернявская. – М.: ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. – 96 с.

Повний текст

PDF