КИРИКИЛИЦЯ В. В.

В. В. КИРИКИЛИЦЯ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКАМИ
Розглянуто проблему формування іншомовних знань і навичок студентів, що є складовими їх іншомовної компетенції, в процесі роботи зі словниками. Зміст іншомовної комунікативної компетенції розкрито у поєднанні і взаємозв’язку таких компетенцій: мовна (лінгвістична), мовленнєва (комунікативна), соціокультурна (країнознавча та лінгвокраїнознавча). Обгрунтовано доцільність проведення роботи зі словниками для навчання студентів вимови, орфографії, лексики, граматики, словотворення, а також визначення лексичного значення слова. Особливу увагу приділено практичному виконанню студентами немовних спеціальностей основних видів роботи зі словником, які спрямовані на формування фонетичних, орфографічних, лексичних та граматичних знань і навичок. Проаналізовано процес розвитку іншомовних знань і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі.
Ключові слова: види роботи зі словником, знання і навички, мовні навички, мовленнєва діяльність, іншомовна лексика, іншомовна комунікативна компетенція.

В. В. КИРИКИЛИЦА
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ
Рассматривается проблема формирования иноязычных знаний и навыков студентов, которые являются составными их иноязычной компетенции, в процессе работы со словарями. Содержание иноязычной коммуникативной компетенции раскрыто в сочетании и взаимосвязи таких компетенций: языковая (лингвистическая), речевая (коммуникативная), социокультурная (страноведческая и лингвострановедческая). Обоснована целесообразность проведения работы со словарями для обучения студентов произношения, орфографии, лексики, грамматики, словообразования, а также определения лексического значения слова. Особое внимание уделено практическому выполнению студентами неязыковых специальностей основных видов работы со словарем, направленных на формирование фонетических, орфографических, лексических и грамматических знаний и навыков. Осуществлен анализ процесса развития иноязычных знаний и навыков в различных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Ключевые слова: виды работы со словарем, знания и навыки, языковые навыки, речевая деятельность, иноязычная лексика, иноязычная коммуникативная компетенция.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Барышников Н. В. Обучение чтению с использованием французско-русского словаря: книга для учителя / Н. В. Барышников. – М.: Просвещение, 1985. – 111 с.
 2. Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: посібник для вчителів / О.І. Вишневський. – К.: Рад. школа, 1989. – 224 с.
 3. Коцюк Л. М. Лінгвістичні та лексикографічні прийоми створення термінологічних автоматичних словників / Л. М. Коцюк // Наукові записки Серія «Філологічна». Вип. 6. – Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2006. – С. 275–279.
 4. Кривець С. В. Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх вчителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / С. В. Кривець. – Ніжин, 2009. – 235 с.
 5. Лаптєва М. В. Різномовний тлумачний словник як дидактичний засіб в умовах інформатизації навчання / М. В. Лаптєва // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во Харків. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, – Вип. 22. – С. 66–69.
 6. Левонисова С. В. Компьютерный словарь как средство изучения английского языка студентами неязыковых специальностей вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08, 13.00.02 / С. В. Левонисова. – М., 2004. – 146 с.
 7. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
 8. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / кол. авт. під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
 9. Морозова М. И. Двуязычный терминологический словарь как опора для извлечения информации из текстов по проблемам теории обучения иностранным языкам (французский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / М. И. Морозова. – М., 2000. – 281 с.
 10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/images/files/ news/12/05/4455.pdf
 11. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
 12. Сидні І. Лендау. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії пер. з англ. О. Кочерги / Лендау I.Сидні;. – К.: К.І.С., 2012. – 480 с.
 13. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.
 14. Harmer J. The Practice of English Language Teaching / J. Harmer. – Longman, 2004. – 370 p.
 15. Raport Słowniki // The Teacher. – Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne «The Teacher», 2003. – № 10 (12). – 64 s.

Повний текст

PDF