КОБЕРНІК С. Г.

С. Г. КОБЕРНІК
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
Проаналізовано значення і визначено сучасний стан самостійної роботи студентів з методики навчання географії в умовах реформування вищої освіти в Україні. Запропоновано сучасну класифікацію форм і завдань для організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів географії за змістом нормативної методичної дисципліни. Охарактеризовано основні види завдань самостійної діяльності студентів з методики навчання географії в межах аудиторних занять і позааудиторної роботи. Розроблено методичні рекомендації для якісного й раціонального виконання студентами елементів самостійної роботи з дисципліни та оцінювання її результатів.
Ключові слова: самостійна робота студентів, пізнавальна навчальна діяльність, форми і види самостійної роботи, завдання для самостійної роботи, методика навчання географії, методичні рекомендації, вища педагогічна освіта.

С. Г. КОБЕРНИК
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УКРАИНЕ
Проанализированы значение и современное состояние самостоятельной роботы студентов по методике обучения географии в условиях реформирования высшего образования в Украине. Предложена современная классификация форм и заданий для организации самостоятельной познавательной деятельности будущих учителей географии в соответствии с содержанием нормативной методической дисциплины. Дана характеристика основных видов заданий самостоятельной деятельности студентов по методике обучения географии для аудиторных занятий и внеаудиторной роботы. Разработаны методические рекомендации для качественного и рационального выполнения студентами элементов самостоятельной роботы по данной дисциплине и оценивания ее результатов.
Ключевые слова: самостоятельная робота студентов, познавательная учебная деятельность, формы и виды самостоятельной роботы, задания для самостоятельной роботы, методика обучения географии, методические рекомендации, высшее педагогическое образование.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрущенко В. Роздуми про вчителя / В. Андрущенко // Директор школи. – 2003. – № 4. – С. 86–91.
 2. Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі / В. Вантух // Педагогічна думка. – 2008. – № 2. – С. 30–31.
 3. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
 4. Кобернік С. Г. Збірник завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання географії: методичний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г. Кобернік. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 80 с.
 5. Кобернік С. Г. Методика навчання географії: практикум для лабораторних занять студентів географічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г. Кобернік. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 106 с.
 6. Кобернік С. Г. Науково-методичні засади географічної освіти в основній школі: монографія / С. Г. Кобернік. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 346 с.
 7. Кобернік С. Г. Організація самостійної роботи студентів з методики навчання географії в умовах кредитно-модульної системи навчання / С. Г. Кобернік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 22 / за ред. В. П. Сергієнка. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 165–168.
 8. Кобернік С. Г. Проблема організації самостійної діяльності студентів у навчальному процесі з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік, О. А. Цуруль, І. В. Мороз, Т. С. Іваха // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного природознавства». – Херсон: Вид-во «ПП Вишемирський С. С.», 2009. – С. 95–97.
 9. Кобернік С. Г. Структурування навчального матеріалу як змістова основна розробки завдань для самостійної роботи з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік, О. А. Цуруль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVII Каришинські читання, Полтава, 27–28 травня 2010 р. / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2010. – С. 31.
 10. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко, О. Я. Скуратович. – К.: Навчальна книга, 2005. – 319 с.
 11. Методика навчання географії: програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.040104 «Географія» / уклад. С. Г. Кобернік. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 35 с.
 12. Самостійна робота студентів з методик навчання природничих дисциплін: теорія та практика: монографія / С. Г. Кобернік, І. В. Мороз, О. А. Цуруль та ін. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 315 с.
 13. Солдатенко М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу / М. Солдатенко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 49–51.
 14. Фрейман С. Д. Самостійність як важливий чинник організації педагогічного процесу / С. Д. Фрейман // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 5. – С. 6–10.

Повний текст

PDF