КОЛГАТІНА Л. С.

Л. С. КОЛГАТІНА
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначено педагогічні умови ефективного управління самостійною роботою студентів під час навчальних досліджень, що були застосовані при вивчені курсу «Методи обчислень» на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Лабораторний практикум з курсу побудовано як серію навчальних досліджень, які виконуються на основі комп’ютерного моделювання в предметно-орієнтованому середовищі MathCAD. Запропоновано підходи до реалізації варіативного управління самостійною роботою студента залежно від результату поточної педагогічної діагностики.
Ключові слова: самостійна робота, студент, навчальне дослідження.

Л. С. КОЛГАТИНА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определены педагогические условия эффективного управления самостоятельной работой студентов при проведении учебных исследований, которые были использованы при изучении курса «Методы вычислений» на физико-математическом факультете Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Лабораторный практикум по курсу построен как серия учебных исследований, которые выполняются на основе компьютерного моделирования в предметно-ориентированной среде MathCAD. Предложено подходы к реализации вариативного управления самостоятельной работой студента в зависимости от результата поточной педагогической диагностики.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, учебные исследования.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Колгатін О. Г. Обчислювальний експеримент при вивченні процесів переносу в шкільному курсі фізики / О. Г. Колгатін, О. В. Харченко // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: сб. науч. трудов ХГПУ.– Харьков, 1998. – Вып. 6. – Ч. 4. – С. 437–439.
  2. Кухаренко В. Н. Методика проведения вычислительного эксперимента / В. Н. Кухаренко, А. Г. Колгатин // Тезисы докладов 1 Междунар. конф. «Компьютерные программы учебного назначения» (3–5 сентября 1993 г.). – Донецк: ДонГУ, 1993. – С. 276–277.
  3. Синельник И. В. Управление учебной деятельностью студентов с помощью компьютерных средств: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / И. В. Синельник. – Харьков, 1995. – 250 с.
  4. Раков С. А. Організація навчальних дослідницьких робіт з основ математичного аналізу засобами пакета MathCAD: навч. посібник / С. А. Раков, Т. О. Олійник, М. І. Ніколаєвська. – Харків: Основа, 1993. – 132 с.
  5. Обчислювальний експеримент як елемент педагогічної технології / Л. І. Білоусова, Т. В. Бєлявцева, О. Г. Колгатін, Л. С. Пономарьова // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. Труды Междунар. науч.-тех. конф. (12–14 мая 1997 г.): в 5 ч. – Харьков, 1997. – Ч. 5. – С. 373–375.
  6. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG; за ред. С. А. Ракова, В. Ю. Бикова. – Харків: ХДПУ, 2002. – 134 с.
  7. Лабораторний практикум з чисельних методів на базі пакету MathCAD: навч. посібник / Л. І. Білоусова, Т. В. Бєлявцева, О. Г. Колгатін, Л. С. Пономарьова. – К., 1998. – 164 с.
  8. Теплицький І. О. Елементи комп’ютерного моделювання: навч. посібник / І. О. Теплицький. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 267 с.
  9. Програма спеціального курсу «Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі математики загальноосвітніх навчальних закладів» / М. І. Жалдак, В. Ю. Биков, Ю. О.Жук та ін. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. Вип. VI: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Вид. відділ НметАУ, 2006. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 4–20.

Повний текст

PDF