КОЛЕСНИК Н. Є.

Н. Є. КОЛЕСНИК
ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Розкрито особливості реалізації принципу наступності у підготовці майбутніх вихователів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей. Визначено показники готовності дитини до школи в різних сферах її життєдіяльності, зокрема художньо-естетичній. Охарактеризовано зображувальну діяльність дітей дошкільного віку. Представлено види нетрадиційних технологій виконання художніх зображень. Встановлено напрямки у підготовці майбутніх вихователів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей: теоретичний, організаційно-методичний, практичний. Проаналізовано базові поняття «неперервність освіти», «наступність», «художньо-естетична діяльність». Розкрито роль і значення творчої уяви та мислення дітей в умовах художньо-естетичної діяльності. Висвітлено досвід підготовки майбутніх вихователів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей. Представлено закономірності розвитку творчої особистості дошкільного та молодшого шкільного віку.
Ключові слова: принцип наступності у підготовці майбутніх вихователів та вчителів початкової школи, художньо-естетична діяльність дітей, готовність дитини до художньо-естетичної діяльності.

Н. Е. КОЛЕСНИК
ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Раскрыты особенности реализации принципа последовательности в подготовке будущих воспитателей и учителей начальной школы к организации художественно-эстетической деятельности детей. Определены показатели готовности ребенка к школе в разных сферах ее жизнедеятельности, в частности  художественно-эстетической. Осуществлена характеристика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Представлены виды нетрадиционных технологий выполнения художественных изображений. Выявлены направления в подготовке будущих воспитателей и учителей начальной школы к организации художественно-эстетической деятельности детей: теоретический, организационно-методический, практический. Проанализированы базовые понятия «непрерывность образования», «последовательность», «художественно-эстетическая деятельность». Раскрыты роль и значение творческого воображения и мышления детей в условиях художественно-эстетической деятельности. Отражен опыт подготовки будущих воспитателей и учителей начальной школы к организации художественно-эстетической деятельности детей. Представлены закономерности развития творческой личности дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: принцип последовательности в подготовке будущих воспитателей и учителей начальной школы, художественно-эстетическая деятельность детей, готовность ребенка к художественно-эстетической деятельности.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Базовий компонент дошкільної освіти / авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін.; наук. кер. А. М. Богуш. – К., 2012. – 26 с.
  2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2011. – № 18 (594). – С. 5–39.
  3. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 334 с.
  4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 264 с.
  5. Професійна освіта: словник: навч. посібник / уклад. С.У. Гончаренко та ін.; ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.
  6. Савченко О. Я. Покликання початкової школи / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2008. – № 2. – С. 1–3.
  7. Сухорукова Г. В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник / Г. В. Сухорукова, О. О.Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур – К.: Вид. дім «Слово», 2010. – 376 с.
  8. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 620 с.

Повний текст

PDF