Краєвська О. Д.

О. Д. КРАЄВСЬКА
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-АГРАРІЇВ: ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
Обґрунтовано особливості перевірки методики формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв з урахуванням специфіки зазначеної методики. Розглянуто методи та засоби експериментальної перевірки складових комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Описано авторську методику діагностування рівня сформованості складових комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, що включає наступні компоненти: діагностування мотиваційно-ціннісної складової, діагностування когнітивно-стратегічної складової, діагностування діяльнісно-корегуючої складової. Досліджено зв’язок методики експерименту із структурою комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв та особливостями методики її формування. Описано методику формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, яка ґрунтується на розвитку складових цієї компетентності та передбачає врахування раніше діагностованих недоліків і проблем комунікативної підготовки фахівців.
Ключові слова: комунікативна компетентність, менеджери-аграрії, методика, педагогічний експеримент, ділові ігри, відео метод, портфоліо.

О. Д. КРАЕВСКАЯ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ-АГРАРИЕВ
Обоснованы особенности проверки методики формирования коммуникативной компетентности будущих менеджеров-аграриев с учетом специфики указанной методики. Рассмотрены методы и средства экспериментальной проверки составляющих коммуникативной компетентности будущих менеджеров-аграриев. Описана авторская методика диагностирования уровня формирования составляющих коммуникативной компетентности будущих менеджеров-аграриев, включающая следующие компоненты: диагностирование мотивационно-ценностной составляющей, диагностирование когнитивно-стратегической составляющей и диагностирование деятельностно-корректирующей составляющей. Исследована связь методики эксперимента со структурой коммуникативной компетентности будущих менеджеров-аграриев и особенностями методики ее формирования. Описана методика формирования коммуникативной компетентности будущих менеджеров-аграриев, которая основывается на развитии составляющих данной компетентности и предполагает учет ранее диагностированных недостатков и проблем коммуникативной подготовки данных специалистов.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, менеджеры-аграрии, методика, педагогический эксперимент, деловые игры, видео метод, портфолио.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Берестецька Н. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Берестецька. – Хмельницький, 2008. – 20 с.
  2. Експеримент. Вільна енциклопедія Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
  3. Закон України «Про вищу освіту»: від 01.07.2014 № 15556–VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
  4. Метод експертних оцінок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
  5. Метод «Портфоліо» в структурі самостійної роботи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com

Повний текст

PDF