КУЗЬМІНА О. В.

О. В. КУЗЬМІНА
ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ-СИРІТ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
Висвітлено проблему підготовки дітей-сиріт до самостійного життя з урахуванням їх особистісно-психологічних характеристик та особливостей виховного середовища. Сирітство як соціальний феномен досліджено з точки зору його природи та діяльності тих інституцій, що дають можливість ефективно нівелювати негативні наслідки цього явища. Вказано, що особливої уваги для персонального розвитку дитини-сироти заслуговує її виховання в умовах сімейного середовища. На основі численних наукових джерел обґрунтовано важливість підготовки дітей-сиріт до самостійного життя за рахунок ресурсів сімейного виховання. Представлено результати аналізу науково-педагогічних досліджень з питань виховання дітей-сиріт у сімейних умовах і рекомендації щодо підвищення ефективності цієї діяльності за рахунок спланованої та комплексної соціально-педагогічної підтримки прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.
Ключові слова: дитина-сирота, підготовка до самостійного життя, прийомна сімя, дитячий будинок сімейного типу.

Е. В. КУЗЬМИНА
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Рассмотрена проблема проблемы подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни с учетом их личностно психологических характеристик и особенностей воспитательной среды. Сиротство как социальный феномен исследовано с точки зрения его природы и деятельности тех институций, которые позволяют эффективно нивелировать негативные последствия этого явления. Указано, что особого внимания для персонального развития ребенка-сироты заслуживает его воспитание в условиях семейной среды. На основании научных источников обоснованно важность подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни за счет ресурсов семейного воспитания. Представлены результаты анализа научно-педагогических исследований по вопросам воспитания детей-сирот в семейных условиях и рекомендации относительно повышения эффективности данной деятельности за счет спланированной и комплексной социально-педагогической поддержки приемных семей и детских домов семейного типа.
Ключевые слова: ребенок-сирота, подготовка к самостоятельной жизни, приемная семья, детский дом семейного типа.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батьківство в радість. Тренінговий курс з формування батьківської компетентності; авт.-уклад. Г.М. Лактіонова, І. Д. Звєрєва. – К.: Фенікс, 2009. – 360 с.
 2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посібник / О. В. Безпалько // – К.: Логос, 2003. – 134 с.
 3. Дитина в прийомній сім’ї : нотатки психолога; уклад. Г. М. Бевз, І. В. Пеша – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2007. – 101 с.
 4. Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / А. В. Запорожец // Современные проблемы дошкольного образования и педагогические технологии: сб. науч. трудов. – Смоленск: СГПУ, 1998. – С. 3–10.
 5. Методичні рекомендації щодо розробки обласних програм подолання проблеми соціального сирітства: практ. посібник / Т. В. Брижуватий, О. М. Волгіна, С. А. Матус та ін. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 85 с.
 6. Пеша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І. В. Пеша. – К.: Логос, 2000. – 87 с.
 7. Программа профилактического тренинга для подростков «СТУПЕНИ»: руководство для тренера; под ред. Р. В. Йорика и А. В. Шаболтас. – СПб.: Врачи детям, 2009. – 92 с.
 8. Психологические особенности формирования личности школьника; под ред. И. В. Дубровиной. – М.: АПН СССР, НИИ ОПП, 1983. – 138 с.
 9. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання / О. Романчук. – Львів.: Колесо, 2011 – 98 с.
 10. Руководство по оценке и междисциплинарному ведению случая для оказания помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации; под ред. Р. В. Йорика. – СПб.: Врачи детям, Эвричайлд, 2008. – 120 с.
 11. Шипицына Л. М. Психология детей-сирот: учеб. пособие / Л. М. Шипицына. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 628 с.

Повний текст

PDF