КУЦА О. І.

О. І. КУЦА
ДОСВІД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СИНХРОННИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СУЧАСНОМУ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ
Обґрунтовано необхідність підготовки висококваліфікованих синхронних перекладачів. Розкрито переваги синхронного перекладу в сучасному мультикультурному комунікаційному просторі. Описано технічні характеристики лабораторії синхронного перекладу в ТНПУ ім. В. Гнатюка і розкрито їх відповідність міжнародним стандартам. Висвітлено змістове наповнення теоретичного матеріалу курсу. Представлено вимоги до відбору відеоматеріалу для практичної роботи у лабораторії синхронного перекладу. Вивчено думку студентів щодо тематики та типу відеоматеріалів курсу. Запропоновано вправи для розвитку навичок усного синхронного перекладу. Розглянуто змістове наповнення практичного курсу у платформі MOODLE.
Ключові слова: синхронний переклад, лабораторія синхронного перекладу, кабінка, відеоматеріали, вебінар.

О. И. КУЦАЯ
ОПЫТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  СИНХРОННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СОВРЕМЕННОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
Обоснована необходимость подготовки высококвалифицированных синхронных переводчиков. Раскрыты преимущества синхронного перевода в современном мультикультурном коммуникационном пространстве. Описаны технические характеристики лаборатории синхронного перевода в ТНПУ им. В. Гнатюка и раскрыто их соответствие международным стандартам. Освещено содержательное наполнение теоретического материала курса. Представлены требования к отбору видеоматериала для практической работы в лаборатории синхронного перевода. Изучено мнение студентов по тематике и типе видеоматериалов курса. Предложены упражнения для развития навыков устного синхронного перевода. Рассмотрено содержательное наполнение практического курса в платформе MOODLE.
Ключевые слова: синхронный перевод, лаборатория синхронного перевода, кабина, видеоматериал, вебинар.

REFERENCES

 1. Куцій Б. В. Особливості синхронного перекладу як засобу подолання мовного та культурного бар’єрів: умови екстремальності синхронного перекладу / Куцій Б. В. // Rozwój nauk humanistycznych. Problemy i perspectywy. – 28.09. 2012–09. 2012, Katowice. – P. 65–70. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%209/konf%209_5_16.pdf
 2. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студентів вищих закл. освіти за спеціальнісю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.
 3. BBC. [Electronic resource] – Access mode: http://www.bbc.com/
 4. Booths for Simultaneous Interpretation. General Characteristics and Equipment. [Electronic resource] – Access mode: http://www.barinas.com/ISO%202603.pdf
 5. Cay Dollerup. Teaching Translation and Interpreting: Training Talent and Experience / Cay Dollerup, Anne Loddegaard (eds). – Amsterdam: John Benjamins V., 1991. – 344 p.
 6. CNN. [Electronic resource]. – Access mode: http://edition.cnn.com/
 7. Kriston A. The Importance of Memory Training in Interpretation / A. Kriston // Professional Communication and Translation Studies. – – 5 (1–2). – P. 79–86.
 8. Practice of Simultaneous Interpreting. [Electronic resource] – Access mode : http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2284
 9. Speech Repository II. [Electronic resource] – Access mode: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm
 10. Tongue Twister. [Electronic resource] – Access mode: http://childhouse.net/html/Tongue-Twister/index.html
 11. Vox Tranlatorum. [Electronic resource] – Access mode : http://voxtran.net/ua/o-proekte/o-voxtran

Повний текст

PDF