ЛАБІНСЬКА Б. І.

Б. І. ЛАБІНСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАХІДНОУКРАНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ І В РОСІЇ
(1918–1939 РР.)
Розглядаються особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії (1918–1939 рр.). З’ясовані передумови виникнення змішаного методу. Проаналізовано навчання аспектів мови і видів мовленнєвої діяльності на основі навчальних програм, підручників та тогочасних наукових статей. Зроблена порівняльна характеристика методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії. Обґрунтовані основні положення змішаного методу навчання іноземних мов та сформульовані особливості їх реалізації в досліджуваному регіоні.
Ключові слова: розвиток методики, змішаний метод, навчання іноземних мов, західноукраїнські землі.

Б. И. ЛАБИНСКАЯ
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ И В РОССИИ (1918–1939 ГГ.)
Рассматриваются особенности реализации смешаного метода обучения иностранным языкам на западноукраинских землях и в России (1918–1939 гг.). Выяснены предпосылки возникновения смешаного метода.  Проанализировано обучение аспектов языка и видов речевой деятельности на основе учебных программ, учебников и научных трудов тех времен. Сделана сравнительная характеристика методики обучения иностранным языкам на западноукраинских землях и в России. Обоснованы основные положения смешаного метода обучения иностранным языкам и сформулированы особенности их реализации в западноукраинском регионе.
Ключевые слова: развитие методики, смешаный метод, обучение иностранным языкам, западноукраинские земли.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ведель Г. Е. Из истории методов преподавания иностранных языков / Г. Е. Ведель. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 54 с.
  2. Волошин А. Загальна методика / Августин Волошин. – Ужгород: Накладом Пед. товариства Підкарпатської Русі, – С. 73–74.
  3. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие / Н. И. Гез, Г. М. Фролова. ‑ М.: Академия, 2008. ‑ 256 с.
  4. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник / Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.
  5. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам: монография / А. А. Миролюбов. – М.: Ступени; Инфа-М, 2002. – 448 с.
  6. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ: Хранитель, 2008. – 746 с.
  7. Program gimnazjum Państwowego. Gimnazjum Niższe. Język Polski, historja, języki Nowożytne. – Warszawa: Książnica Polska; Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych; Drukarnia Rolnicza, SP. ZOG. ODP. ZLOTA 24, 1921. – 48 s.
  8. Programa minimala Pentru scoalele secundare (gimnazii si licee). Pe anul scolar 1932–1933. ‑ Bucurešti, 1933. – 61 p.
  9. Program nauki w gimnazjach państwowych. Języki obce nowożytne (projekt). – Lwów: Państwowe wydawnictwo Książek szkolnych, 1933. – 37 s.

Повний текст

PDF