ЛАБІНСЬКА О. М., СТАРОСТА В. І.

О. М. ЛАБІНСЬКА, В. І. СТАРОСТА
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Розглянуто екологічну складову змісту загальної хімії в основній школі Словацької Республіки на прикладі тем: «Класифікація речовин та їх властивості», «Вода», «Повітря», «Паливо». Показано, що такий підхід до формування змісту шкільної хімічної освіти спрямований на усвідомлення учнями: особливого значення хімії як науки для формування екологічного світогляду; хімічних знань як необхідного елемента уявлень про цілісність навколишнього світу; власної причетності до екологічних проблем довкілля, необхідності жити в гармонії з природою.
Ключові слова: шкільна екологічна освіта, хімічна освіта, загальна хімія, основна школа, Словацька Республіка.

О. М. ЛАБИНСКАЯ, В. И. СТАРОСТА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ ХИМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Рассмотрена экологическая составляющая содержания общей химии в основной школе Словацкой Республики на примере тем «Классификация соединений и их свойства», «Вода», «Воздух», «Топливо». Показано, что такой подход к формированию содержания школьного химического образования направленный на осознание учениками: особенного значения химии как науки для формирования их экологического мировоззрения; химических знаний как необходимого элемента представлений о целостности окружающего мира; личной причастности к экологическим проблемам окружающей среды; необходимости жить в гармонии с природой.
Ключевые слова: школьное экологическое образование, химическое образование, общая химия, основная школа, Словацкая Республика.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бондар О. І. Світові тенденції в екологічній освіті / О. І. Бондар, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. – 2006. – № 4. – С. 18–22.
 2. Буринська Н. Концепція підручника хімії для основної школи / Н. Буринська // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 38–39.
 3. Величко Л. Методологічні орієнтири проектування змісту навчання хімії в основній школі / Л.Величко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014.– № 1. – С. 34–36.
 4. Вороненко Т. Реалізація екологічної складової курсу хімії / Т. Вороненко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 31–36.
 5. Скиба Ю. А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів балансованого розвитку / Ю. А. Скиба // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 23–25.
 6. Черевко Л. А. Виховання екологічної свідомості та культури молодого покоління / Л. А. Черевко // Екологічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 23–24.
 7. Adamkovič E. Chémia pre ročník základných škôl. / Emil Adamkovič, Jela Šimeková / – Košice: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – 2000. – 120 s.
 8. Adamkovič E. Chémia / Emil Adamkovič , Jela Šimeková. – Košice: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – 2000. – 176 s.
 9. Chémia bežného života. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/distanc/7.html.
 10. Štátny vzdelávaci program Chémia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/chemia_isced2.pdf.
 11. Učebné osnovy chémie pre 5. až 9. ročník základnej školy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.statp.edu.sk/Pedagogicke_dokumenty/Zakladne/Osnovy/CH5-9. doc.

Повний текст

PDF