ЛАРІНА Т. В.

Т. В. ЛАРІНА
ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
Представлено аналітичне порівняння професійної підготовки фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини та України. Проаналізовано зміст освітньо-професійної програми підготовки і формування професійної компетентності техніків-електриків на етапах фахової підготовки у Німеччині та Україні. У порівняльному контексті наведено тотожні формати професійних компетенцій та навчальної результативності майбутніх фахівців електромеханічних спеціальностей.
Ключові слова: професійна підготовка, фахівці електромеханічних спеціальностей, технічний коледж Німеччина, Україна.

Т. В. ЛАРИНА
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ РЕЗУЛЬТАТИЫВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКОВ-ЭЛЕКТРИКОВ ГЕРМАНИИ И УКРАИНЫ
Представлено аналитическое сравнение профессиональной подготовки специалистов электромеханических специальностей в технических колледжах Германии и Украины. Проанализировано содержание образовательно-профессиональной программы подготовки и формирования профессиональной компетентности техников-электриков на этапах профессиональной подготовки в Германии и Украине. В сравнительном контексте приведены тождественные форматы профессиональных компетенций и учебной результативности будущих специалистов электромеханических специальностей.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты электромеханических специальностей, техническиЙ колледж Германия, Украина.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Агаркова О. Освіта в Німеччині: блискучі перспективи / О. Агаркова // Сучасна освіта: всеукраїнський журнал. – 2010. – № 11 (73), – С. 10–12.
  2. Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. / І. П. Аносов. – К.: Твім інтер, 2003. –305 с.
  3. Коваль Т. Із сучасного німецького досвіду реформування вищої освіти / Т. Коваль // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 72–75.
  4. Коляда М. Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / М. Г. Коляда // Проблеми освіти: наук. збірник . – 2011. – Вип. 67. – С. 34–37.
  5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник / Н. Є.Мойсеюк. – 5-е вид., доп. і переробл. – К., 2007. – 656 с.
  6. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу; пер. з англ. / Н. Мусис– К.: К. І. С., 2005. – 466 с.
  7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
  8. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства: навч. посібник / С. М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2006. – 207 с.
  9. Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – К.: Знання, 2006. – 319 с.

Повний текст

PDF