ЛЕВЧИК Н. С.

Н. С. ЛЕВЧИК
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
На основі аналізу психологічних особливостей першокурсників (домінування навчально-професійної діяльності, переорієнтація на внутрішній самоконтроль, зростання потреби в досягненні життєвих цілей, високий рівень пізнавальної мотивації, удосконалення теоретичного мислення, схильність до самостійної діяльності і рефлексії, свідомий підхід до навчання) визначено особливості формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників. Такими особливостями є: уведення пропедевтичного етапу з метою формування в студентів механізмів аудіювання та подолання прогалин у вміннях; орієнтація на специфіку майбутньої професійної діяльності, що відображається у тематиці навчальних матеріалів і завданнях до них; розвиток автономії студентів шляхом активізації їх самостійної діяльності; формування стратегій аудіювання (навчальних і комунікативних) впродовж двох етапів – ознайомлення із стратегіями і тренування в їх використанні. Вказано критерії відбору аудіотекстів та відеофонограм, які доцільно використовувати для навчання аудіювання першокурсників.
Ключові слова: англомовна аудитивна компетентність, вміння, студенти першого курсу, стратегії, психологічні механізми, аудіотексти, відеофонограми.

Н. С. ЛЕВЧИК
ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
На основе анализа психологических особенностей первокурсников (доминирование учебно-профессиональной деятельности, переориентация на внутренний самоконтроль, повышение потребности в достижении жизненных целей, высокий уровень познавательной мотивации, совершенствование теоретического мышления, склонность к самостоятельной деятельности и рефлексии; сознательный подход к обучению) определены особенности формирования англоязычной аудитивной компетентности первокурсников. Такими особенностями являются: ввод пропедевтического этапа с целью формирования у студентов механизмов аудирования и преодоления пробелов в умениях; ориентация на специфику будущей профессиональной деятельности, которая отражается в тематике учебных материалов и задачах к ним; развитие автономии студентов путем активизации их самостоятельной деятельности; формирование стратегий аудирования (учебных и коммуникативных) в течение двух этапов – ознакомление со стратегиями и тренировка в их использовании. Указаны критерии отбора аудиотекстов и видеофонограмм, которые целесообразно использовать для обучения аудированию первокурсников.
Ключевые слова: англоязычная аудитивная компетентность, умение, студенты первого курса, стратегии, психологические механизмы, аудиотексты, видеофонограммы.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю/ Бочкарьова. – К., 2007. – 281 с.
 2. Быков А. К. Психология развития и возрастная психология (структурно-логические схемы) / А. К. Быков. – М.: АПКиППРО, 2006. – 260 с.
 3. Васильева М. М. Возрастные особенности личности студента и их учет в обучении иностранному языку / М. М. Васильева // Психологические основы обучения неродному языку: хрестоматия. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – С. 387–395.
 4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 5. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.
 6. Колесникова Е. А. Обучение аудированию с письменной фиксацией существенной информации студентов первого курса языкового педагогического вуза (английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Колесникова. – М., 2008.– 240 с.
 7. Крылова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетенции в чтении и аудировании на материале новостных текстов (1 сертификационный уровень): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Ю. Крылова. – М., 2004. – 188 c.
 8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
 9. Михина А. Э. Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза (английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Э. Михина. – Улан-Удэ, 2009. – 363 с.
 10. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.
 11. Соболева Н. И. Обучение аудированию русской речи (1 сертификационный уровень) / Н. И Соболева // Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного. – М.: РУДН, 2002. – С. 184–193.
 12. Туркина Л. В. Тестирование как один из приемов контроля навыков аудирования французской речи на начальном этапе обучения в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Туркина. – М., 1996. – 249 c.
 13. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ «Хранитель», 2007. – 746 с.
 14. Cohen A. D. Studying strategies: how we get the information / Cohen A. D. // Learner strategies in language learning. – New York, etc.: Prentice Hall, 1987. – P. 31–40.
 15. Davies P. A. Solutions Upper Intermediate. Student’s book / P. A. Davies, T. Falla. – Oxford University Press, 2013. – 136 p.
 16. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A Multi-disciplinary Approach / T. Dudley-Evans, M. Jo St John. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 p.
 17. Ellis R. Understanding Second Language Acquisition / R. Ellis. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – 327 p.
 18. Evans V. Upstream Intermediate. Student’s book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Express Publishing, 2007. – 222 p.
 19. Evans V. Upstream Upper-intermediate. Workbook / Virginia Evans, Bob Obee. – Express Publishing, 2009. – 138 p.
 20. Eales F. Speak Out Upper-Intermediate. Student’s book / F. Eales, S. Jakes. – Pearson Longman, 2011. – 173 p.
 21. Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF