ЛЕНЮК Н. М.

Н. М. ЛЕНЮК
СУТНІСНІ ОЗНАКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Розглянуто результати дослідно-експериментального навчання студентів вищих навчальних закладів технічного напряму у процесі самостійної роботи з використанням навчально-методичного посібника. Теоретично обґрунтовано і визначено переваги даного посібника щодо підвищення ефективності самостійної позааудиторної роботи студентів технічних спеціальностей з німецької мови. Визначено напрямки, за якими проводяться сучасні дослідження іншомовної компетентності як методичної проблеми у процесі самостійної роботи. Описано основні етапи перевірки ефективності методики формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної роботи.
Ключові слова: іншомовна компетентність, німецька мова, самостійна робота, посібник, вищий навчальний заклад.

Н. М. ЛЕНЮК
БАЗОВЫЕ ПРИЗНАКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассмотрены результаты исследовательско-экспериментального обучения студентов высших учебных заведений технического направления в процессе самостоятельной работы с использованием учебно-методического пособия. Теоретически обоснованы и определены преимущества такого пособия для повышения эффективности самостоятельной внеаудиторной работы студентов технических специальностей по немецкому языку. Определены направления, по которым проводятся современные исследования иноязычной компетентности как методической проблемы в процессе самостоятельной работы. Указаны основные этапы проверки эффективности методики формирования немецкоязычной компетентности студентов технических специальностей в процессе самостоятельной работы.
Ключевые слова: иноязычная компетентность, немецкий язык, самостоятельная работа, пособие, высшее учебное заведение.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
  2. Бондар Л. А. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів: монографія / Л. А. Бондар. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 336 с.
  3. Методика преподавания иностранных языков: общий курс: учеб. пособие / М. А. Ариян, М. А. Измайлов, О. Г. Оберемко, А. Н. Шамов ; под ред. А. Н. Шамова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ МОСКВА; Восток – Запад, 2008. – 253 с.
  4. Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)» / упоряд. О. Подвойською. – Херсон: 2008.

Повний текст

PDF