ЛЕЩАК Т. В.

Т. В. ЛЕЩАК
СТАНОВЛЕННЯ СВІТСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів педагогічного циклу, що пропонувалися для вивчення студентам філософського факультету в останній третині ХІХ століття. Дослідження показало, що становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ ст. стало логічним наслідком низки освітніх реформ в Австрії після скасування Конкордату в 1870 р. У контексті цих реформ було розмежовано педагогічну підготовку студентів на теологічному і філософському факультетах, зокрема, було розроблено і запроваджено роздільні номенклатури навчальних курсів на основі окремого організаційного, фінансового і кадрового забезпечення.
Ключові слова: педагогічна підготовка студентів, світська освіта, навчальні курси, освітній процес.

Т. В. ЛЕЩАК
СТАНОВЛЕНИЕ СВЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ЛЬВОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Рассмотрены причины и предпосылки становления светской педагогической подготовки студентов Львовского университета в контексте общеевропейских образовательных процессов. Подвергнуто анализу номенклатуру теоретических и практических курсов педагогического цикла, предлагаемых для изучения студентам философского факультета в последней трети XIX века. Исследование показало, что становление светской педагогического образования во Львовском университете в последней трети XIX в. стало логическим следствием ряда образовательных реформ в Австрии после отмены Конкордата в 1870 г. В контексте этих реформ было разграничено педагогическую подготовку студентов на теологическом и философском факультетах, в частности, были разработаны и введены раздельные номенклатуры учебных курсов на основе отдельного организационного, финансового и кадрового обеспечения.
Ключевые слова: педагогическая подготовка студентов, светское образование, учебные курсы, образовательный процесс.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бись О. С. Історико-правові аспекти розвитку міжнародної діяльності Апостольського престолу / О. С Бись // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (31). – С. 217–223.
  2. ДАЛО. Ф. 26, оп. 4, спр. 247.
  3. Пенішкевич О. Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХУІІІ – початок ХХ ст.) / О. І. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 519 с.
  4. Akademische behörden an der K. K. Universität zu Lemberg sammt der Ord-nung der vorlesungen an derselben in winter (sommer) semester des Studien-Jahres 1871/72 … 1874/75. – Lemberg: Aus der k.k. galizichen Aerarial-Staats-Druckerei, 1871 … 1874. – 46 s.
  5. K. Uniwersytet imenia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład i program wykładów w zimowem (letnim) półroczu 1875/76 … 1913/14. – Lwów : Z I. związkowej drukarni, 1875 … 1913. – 49 s.
  6. Finkel L., Starzyński S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1–2. – Lwów: Nakładem Senatu akademickiego c.k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894. – Cz. 1. – 351 s.
  7. Łuczyńska B. Początki pedagogiki jako dyscypliny akademickiej na uniwersy-tetach Jagellońskim i Lwowskim w dobie autonomii / Barbara Łuczyńska // Galicja i jej dziedzictwo. T. 3. Nauka i oświata / pod red. A. Mejssnera i J. Wyrozumskiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1995. – S. 23–42.

Повний текст

PDF