ЛИТВИНЕНКО І. Ю.

І. Ю. ЛИТВИНЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Обгрунтовано методичні рекомендації щодо навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей засобами інтеграції. Розглянуто особливості взаємопов’язаних етапів навчання англомовного читання студентів технічного профілю: передтекстового, текстового, післятекстового. Висвітлено основні відповідні блоки вправ для формування відповідних навичок і розвитку умінь. Охарактеризовано мету використання методичних рекомендацій щодо навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей, зокрема судноводіїв, на засадах інтеграції. Наведено відповідні блоки вправ, які спрямовані на формування відповідних навичок та розвиток умінь: фонетичної, граматичної та лексичної компетентностей – на передтекстовому етапі; рецептивно-репродуктивних умінь першого, другого та третього порядків – на текстовому етапі; продуктивних умінь – на післятекстовому етапі навчання англомовного читання.
Ключові слова: англомовне читання, студенти технічних спеціальностей, уміння, навички, методичні рекомендації, етапи навчання, інтеграція.

И. Ю. ЛИТВИНЕНКО
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
Обоснованы методические рекомендации обучения англоязычного чтения студентов технических специальностей на основе интеграции. Рассмотрены особенности взаимосвязанных этапов обучения англоязычного чтения студентов технического профиля: передтекстового, текстового, послетекстового. Освещены основные соответствующие блоки упражнений с целью формирования соответствующих навыков и развитие умений. Охарактеризована цель использования методических рекомендаций по обучению англоязычного чтения студентов технических специальностей, в частности судоводителей, средствами интеграции. Приведенны соответствующие блоки упражнений, имеющих целью формирования соответствующих навыков и развитие учений: фонетической, грамматической и лексической компетенций – на передтекстовом этапе; рецептивно-репродуктивных умений первого, второго и третьего порядков – на текстовом этапе; результативных умений – на послетекстовом этапе обучения англоязычного чтения.
Ключевые слова: англоязычное чтение, студенты технических специальностей, умения, навыки, методические рекомендации, этапы обучения, интеграция.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма «ШКОС», 2005. – 315 с.
  2. Ветохов О. Читати i ще раз читати: психологія навчання читання іншомовних текстів / О. Ветохов // Іноземні мови. – 2000. – № 4. – С. 86–95.
  3. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.
  4. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. С. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
  5. Сметанникова Н. Н. Значение чтения для решения задач образования (о роли и месте преподавателя в средней и высшей школе) / Н. Н. Сметанникова // Homo legens – 2. – М., 2000. – С. 150–156.

Повний текст

PDF