ЛОЗА Т. В.

Т. В. ЛОЗА
ВПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ ФОРМ І МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Обґрунтовано актуальність здійснення і вдосконалення соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт старшого підліткового віку, які зростають і виховуються в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ), з метою їх підготовки до самостійного життєзабезпечення в майбутньому. Розкрито сутність і зміст, охарактеризовано особливості дослідницько-експериментальної роботи щодо розробки і застосування на практиці нових форм і методів підготовки старших підлітків до самостійного життя в умовах ДБСТ. Запропоновано програму впровадження форм і методів соціально-педагогічної підтримки вихованців ДБСТ при здійсненні підготовки їх до майбутнього самостійного життя.
Ключові слова: старший підліток, дитячий будинок сімейного типу, соціально-педагогічна підтримка, форми і методи соціально-педагогічної підтримки.

Т. В. ЛОЗА
ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ДОМОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА
Обоснована актуальность осуществления и усовершенствования социально-педагогической поддержки детей-сирот, которые живут и воспитываются в детских домах семейного типа (ДДСТ), с целью их готовности к самостоятельному жизнеобеспечению в будущем. Раскрыта сущность и содержание, дана характеристика опытно-экспериментальной работы по разработке и применению на практике новых форм и методов подготовки старших подростков к самостоятельной жизни в условиях ДДСТ. Предложена программа внедрения форм и методов социально-педагогической поддержки воспитанников ДДСТ при осуществлении подготовки их к будущей самостоятельной жизни.
Ключевые слова: старший подросток, детский дом семейного типа, социально-педагогическая поддержка, формы и методы социально-педагогической поддержки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Нові моделі соціальних служб для сімей й дітей: форми і методи роботи: методичні матеріали для тренера / Авт.-упоряд. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко, Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2007. – 132 с.
  2. Стаємо батьками: посібник для роботи з кандидатами в усиновлювачі / Авт. та уклад. укр. вид. Л.Волинець та ін. – К.: Фенікс, 2008. – 318 c.
  3. Bilson A. Improving Standards in Child Protection: Developing Better Services for Children and Families in ECA Countries. A Concept Paper / A. Bilson, R. Gotestam/ – Florence: UNICEF World Bank, 2011. – C. 97.

Повний текст

PDF