ЛЯШЕНКО У. І.

У. І. ЛЯШЕНКО
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
Розглядається проблема підготовки майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін. Акцентується увага на ефективності підготовки майбутніх фахівців за умови впровадження в навчальний процес авторської методики навчання на засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, модульно-рейтингового, технологічного, діяльнісного, комунікативного підходів відповідно до пізнавально-збагачувального, репродуктивно-діяльнісного і професійно-творчого етапів. Визначаються провідні принципи навчання та відповідні педагогічні умови професійної підготовки майбутніх морських інженерів. Розкриваються механізми функціонування міжпредметної інтеграції у процесі вивчення професійно зорієнтованих дисциплін. Обґрунтовується доцільність впровадження у навчальний процес зазначеної авторської методики, оскільки це зробить процес професійної підготовки суднових механіків більш ефективним і дозволить застосовувати набуті фахові знання, уміння, навички у їх майбутній професійній діяльності.
Ключові слова: професійно зорієнтовані дисципліни, професійна підготовка, судновий механік, фахівець морського профілю, педагогічні умови, принципи і підходи навчання, інтеграція.

У. И ЛЯШЕНКО
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН
Рассматривается проблема подготовки будущих судовых механиков средствами профессионально ориентированных дисциплин. Акцентируется внимание на эффективности подготовки будущих специалистов при условии внедрения в учебный процесс авторской методики обучения на основе компетентностного, личностно ориентированного, модульно-рейтингового, технологического, деятельностного, коммуникативного подходов в соответствии с познавательно-обогащающим, репродуктивно-деятельностным и профессионально-творческим этапами. Определяются ведущие принципы обучения и соответствующие педагогические условия профессиональной подготовки будущих морских инженеров. Раскрываются механизмы функционирования межпредметной интеграции в процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин. Обосновывается целесообразность внедрения в учебный процесс упомянутой методики, поскольку это сделает процесс профессиональной подготовки судовых механиков более эффективным и позволит применять приобретенные профессиональные знания, умения, навыки в их будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессионально-ориентированные дисциплины, профессиональная подготовка, судовой механик, специалист морского профиля, педагогические условия, принципы и подходы бучения, интеграция.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
  2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376с.
  3. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. В. Кулакова. – Одеса, 2006. – 255с.
  4. Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков; под. общ. ред. П. И.Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.
  5. Шумський О.Л. Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих навчальних закладів МВС України засобами інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Л. Шумський. – Херсон, 2014. – 314 с.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF