МАКСИМЕНКО Л. О.

Л. О. МАКСИМЕНКО
ВІДБІР АУДІОТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Висвітлено один з актуальних напрямів методичних досліджень навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери, а саме: відбір фахових автентичних аудіотекстів. Визначено вимоги, яким мають відповідати навчальні аудитивні матеріали. Наведено визначення фахового автентичного аудіодіалога. Розглянуто проблему природи текстів та їх автентичності. Проаналізовано критерії відбору аудіотекстів, які відображено в методичних дослідженнях, та уточнено, які з них відповідають принципам, цілям та умовам навчання іноземної мови зі спеціальності.
Ключові слова: фаховий автентичний аудіодіалог, усне професійно спрямоване діалогічне мовлення, критерії відбору.

Л. А. МАКСИМЕНКО
ОТБОР АУДИОТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Рассматривается одно из актуальных направлений методических исследований профессионально-ориентированного обучения диалогической речи будущих менеджеров непроизводственной сферы, а именно: отбор профессиональных аутентических аудиотекстов. Определены требования, которым должны соответствовать обучающие аудитивные материалы. Дано определение профессиональному аутентичному аудиодиалогу. Рассматривается проблема природы текстов и их аутентичности. Проанализированы критерии отбора аудиотекстов, нашедших отражение в методической литературе, и уточнено, какие из них отвечают принципам, целям и условиям обучения английскому языку для специальных целей.
Ключевые слова: профессиональный аутентичный аудиодиалог, критерии отбора, профессионально-ориентированная диалогическая речь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бориско Н. . Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с.
 2. Бочкарьова О. Ю. Критерії відбору автентичних аудіотекстів для навчання майбутніх учителів англомовного професійно спрямованого аудіювання / О. Ю. Бочкарьова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2006. – №.11. – С. 33–40.
 3. Елухина Н. В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Н. В. Елухина // Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия / сост. Леонтьев А. А. – М.: Рус. язык, 1991. – С. 226–
 4. Кміть О. В. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу (ІІ курс, англійська мова): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Кміть. К., 2000. – 178 с.
 5. Коккота В. А. Лингводидактическое тестирование: научно-теоретическое пособие / В. А. Коккота. – М.: Высшая школа, 1989. – 123 с.
 6. Кулиш Л. Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / Л. Ю. Кулиш. – К., 1984. – 48 с.
 7. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Г. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11–17.
 8. Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Р. Петранговська. – К., 2004. – 290 с.
 9. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.
 10. Тарнопольський О. Б. Підручник нового типу з ділової англійської мови: принципи побудови та результати експериментальної апробації / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 43–45.
 11. Anderson Listening / A. Anderson, T. Lynch. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 154 p.
 12. Ellis M. Teaching Business English / M. Ellis, C. Johnson – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 238 p.
 13. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach / T.Dudley-Evans, M.J. St John. – Cambridge: Cambridge Press, 1998. – 301 p.

Повний текст

PDF