МАЛИХІН А. О.

А. О. МАЛИХІН
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
Розглянуто проблему використання ідей праксеології у методичній підготовці майбутнього вчителя технології. Досліджено теоретичні і практичні аспекти використання праксеологічного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Технологія». Охарактеризовано системну, діяльнісну, компетентнісну, особистісно-орієнтовану, технологічну та тезаурісну функції праксеологічного підходу, що забезпечують ефективний взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних факторів, які сприяють успіху студентів в оволодінні знаннями та методичними навичками. Розкрито сутність принципів праксеології: діагностичності цілей і результатів навчальної діяльності; стимулювання і мотивації позитивного ставлення студентів до навчання, орієнтації на їхні потреби й інтереси; вибору ефективних методів, засобів і форм діяльності; взаємозв’язку етапів навчання; значущості й застосування результатів навчання; опори на створення індивідуальних умов для саморегуляції пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, дотримання яких дозволяє ефективно реалізувати праксеологічний підхід у методичній підготовці майбутнього вчителя технологій.
Ключові слова: праксеологія, праксеологічний підхід, принципи педагогічної праксеології, вчитель технології, методична підготовка.

А. А. МАЛЫХИН
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассмотрена проблема использования идей праксеологии в методической подготовке будущего учителя технологии. Исследованы теоретические и практические аспекты применения праксеологического подхода к профессиональной подготовке будущего учителя образовательной отрасли «Технология». Дана характеристика системной, деятельностной, компетентностной, личностно ориентированной, технологической и тезауросной функций праксеологического подхода, которые обеспечивают эффективную взаимосвязь объективных и субъективных факторов, способствующих успешному овладению студентами знаниями и умениями методического характера. Раскрыта сущность принципов праксиологии: диагностичности целей и результатов учебной деятельности; стимулирования и мотивации позитивного отношения студентов к обучению, ориентации на их потребности и интересы; выбора эффективных методов, средств и форм деятельности; взаимосвязи этапов обучения; значимости результатов обучения; опоры на создание индивидуальных условий для саморегулирования познавательной деятельности субъектов обучения, соблюдение которых позволяет эффективно реализовать праксеологический подход к методической подготовке будущего учителя технологий.
Ключевые слова: праксеология, праксеологический подход, принципы педагогической праксеологии, учитель технологии, методическая подготовка.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Колесникова И. А. Педагогическая праксеология / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М.: Академия, 2005. – 256 с.
  2. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский. – М.: Экономика, 1975. – 271 с.
  3. Самойленко П. И. Повышение эффективности учебного процесса по физике на основе праксеологического подхода / П. И. Самойленко, С. В. Семёнова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. – 2003. – Вип. ІХ. – С. 65–68.
  4. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.
  5. Федотова В.С. Модели организации исследовательской деятельности студентов на основе праксиологического похода / В. С. Федотова // Человек и образование. – 2010. – № 4. – С. 102–106.

Повний текст

PDF