МАСЛОВА С. Я.

С. Я. МАСЛОВА
КОНТЕКСТНО-ІНТЕГРОВАНИЙ МЕТОД У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ
Обгрунтовано специфіку професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів. Визначено сутність контекстно-інтегрованого методу і можливість його використання у формуванні іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців виноробної галузі. Охарактеризовано компоненти професійно орієнтованого навчання іноземної мови. Вказано специфіку іншомовного писемного діалогічного мовлення та монологічної презентації виноробної продукції як найбільш ефективних засобів формування та розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх виноробів.
Ключові слова: винороб; іншомовна комунікативна компетентність; професійно орієнтоване іншомовне спілкування; іншомовний монолог-презентація; ділове писемне діалогічне мовлення.

С. Я. МАСЛОВА
КОНТЕКСТНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕТОД В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ ПРОФФЕСИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ ВИНОДЕЛОВ
Обоснована специфика профессионально ориентированного иноязычного общения будущих виноделов. Определены сущность контекстно-интегрированного метода и возможность его использования в формировании иноязычной професстнальной коммуникативной компетентности специалистов винодельной отрасли. Дана характеристика компонентов профессионально ориентированного обучения мностранному языку. Указана специфика иноязычной письменной диалогической речи и монологической презентации винодельной продукции как наиболее эффективных средств формирования и развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих виноделов.
Ключевые слова: винодел; иноязычная коммуникативная компетентность; деловое профессионально ориентированное иноязычное общение; иноязычный монолог-презентация; деловая письменная диалогическая речь.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов: теория и практика преподавания языков / Э.Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб: Златоуст, 1999. – 472 с.
 2. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учеб. пособие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА, 1999. – 224 с.
 3. Громова Н. М. Деловое общение: монография / Н. М. Громова. – М.: Экономистъ, 2005. – 134 с.
 4. Зарецкая E. H. Деловое общение / Н. Е. Зарецкая. – М.: Дело, 2002. – Т. 2. – 720 с.
 5. Казаринова Н. В. Межличностное общение: конспект лекций / Н. В. Казаринова. – М.: Издательство В. А. Михайлова, 2000. – 64 с.
 6. Кожин А. Н. Функциональные типы русской речи: учеб. Пособие / А. Н. Кожин, О. А. Крылова, В.В. Одинцов. – М.: Высшая школа, 1982. – 189 с.
 7. Крижанская Ю. С. Грамматика общения / Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков. – М.: Смысл, 1999. – 279 с.
 8. Леонтьев A. A. Психология общения: учебное пособие для студентов вузов. – / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 365 с.
 9. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1999. – 349 с.
 10. Макар Л. В. Обучение профессионально ориентированному общению на английском языке студентов неязыкового вуза: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Макар. – СПб., 2000. – 18 с.
 11. Мороховский А. Н. Стилистика английского язика: учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Вища школа, 1991. – 345 с.
 12. Мутовкина О. М. Формирование у студентов технического вуза готовности к профессиональному общению: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Мутовкина. – Волгоград, 1999. – 20с.
 13. Цибульская Е. В. Интегративный курс обучения английскому языку судоводителей (учебные материалы и методы обучения): дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. В. Цибульская. – М., 1995. – 205 с.
 14. Щитова В. И. Презентация как коммуникационный феномен культуры: дисс. … канд. пед. наук: 24.00.01 / В. И. Щитова. – М., 2003. – 188 с.
 15. Sieroń R. B. Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w proforystycznym wymiarze pedagogiki katolickiej na przykładzie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II / R. B. Sieroń // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.-Вінниця, 2008. – С. 228–237.

Повний текст

PDF