МАЦЬКО В. П.

В. П. МАЦЬКО
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕМІГРАЦІЙНОГО ШКІЛЬНИЦТВА УПРОДОВЖ ХХ СТОЛІТТЯ
Розглянуто об’єктивні й суб’єктивні тенденції розвитку початкової, середньої та вищої школи української діаспори в країнах Заходу. Доведено, що упродовж ХХ ст. українське еміграційне шкільництво пройшло еволюційний шлях, який долали представники інших націй в чужомовному середовищі. Показано, що, на відміну від шкіл, які існували в радянській Україні, емігранти-українці утримували школи за власні кошти і лише в окремих випадках чужа держава брала на себе зобов’язання навчати українських дітей (Чехословаччина, Канада). Обґрунтовано твердження, що діяльність української освіти поза межами Батьківщини є унікальним прикладом збереження національної самобутності, прищеплення молодому поколінню знань про Україну, рідних звичаїв і традицій, тож діти, які змалку засвоїли основи української мови і літератури в чужомовному середовищі, вільно володіють рідною мовою упродовж всього життя.
Ключові слова: українська школа, еміграція, поліетнічне середовище, шкільництво, освітній простір, українська мова, педагогіка.

В. П. МАЦЬКО
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭМИГРАЦИОННОЙ ШКОЛЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ХХ ВЕКА
В статье автор затрагивает объективные и субъективные тенденции развития начального, среднего и высшего образования в странах Запада, где проживали выходцы из Украины. Доказано, что на протяжении ХХ века украинское эмиграционноe школьное образование прошло тот эволюционный путь, который преодолевали другие нации в иноязычной среде. В отличие от школ, существовавших в УССР, эмигранты удерживали школы за собственные средства и только в отдельных случаях государство брало на себя обязательства обучать украинских детей (Чехословакия, Канада). В истории педагогики деятельность школы украиноведения за пределами Родины – уникальный пример сохранения национальной самобытности, привитие молодому поколению знаний об Украине, родных обычаев и традиций. Практика убеждает в том, что дети, которые с детства усвоили азы науки по украинскому языку и литературе в иноязычной среде, свободно владеют родным языком на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: украинская школа, эмиграция, полиэтническая среда, образование, образовательное пространство, украинский язык, педагогика.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богачевська-Хом’як М. Перший український католицький митрополит у США / М. Богачевська-Хом’як [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gazeta.lviv.ua/life/ 2011/12/14/734.
 2. Боряк Г. Архів Українського вільного університету в Мюнхені / Г. Боряк, Л. Дубровіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/Munich.php.
 3. Дейко М. Рідне слово. Перша читанка після Букваря з мовними вправами та українсько-англійським словником /М. Дейко. – Австралія–Англія, 1990. – 117 с.
 4. Іксанова О. М. Освітня діяльність української еміграції в Європі: 1918–1920 рр. / О. М. Іксанова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/2/./iksanova.pdf.
 5. Кисілевська-Ткач Л. Українська література у вищих клясах шкіл українознавства: нарис методики навчання української літератури / Л. Кисілевська-Ткач. – Нью-Йорк: Шкільна рада, 1983.
 6. Ключковська І. Українська діаспора в об’єктиві сучасності – національно-політичний та духовно-культурний феномен (перша-третя хвилі еміграції) / І. Ключковська, Н. Гумницька. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // storinka-m.kiev.ua/article.php?id=303.
 7. Листи Ліди Палій, Віри Вовк, Мирослави Гец, Юрія Ткача, Орисі Стефин. Зберігаються в особистому архіві В. П. Мацька.
 8. Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон. – Вінніпеґ: Інститут дослідів Волині. 1961. – 257 с.
 9. Нестеренко А. Митрополит Іларіон – служитель Богові й народові / А. Нестеренко. – Вінніпег, 1958. – 150 с.
 10. Осадчук Б. Кам’янець має вижити / Б. Осадчук. – Кам’янець-Подільський вісник. – 1992 – 6 червня.
 11. Оліфіренко В. Духовності у підручниках з української літератури західної діаспори / В. Оліфіренко // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи: зб. наук. праць. Вип. 3; упоряд. і наук. редакція: В. В. Оліфіренко, В. С. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С. 103–108.
 12. Плазова Т. Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків установ української діаспори у повоєнні роки / Т. Плазова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 25. – Львів: Нац. університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 147–152.
 13. Словник чужомовних слів; ред. А. Орел. – Нью-Йорк, 1966. – Ч. I (А-К), 1963; Ч. II (Л-С), 1964; Ч. III (Т–Я), 1966.
 14. Стецьків Є. Об’єднуймося, бо один у полі не воїн / Є. Стецьків // Свобода. Видає Український Народний Союз. – 2000. – 10 березня. – Ч. 10. – С. 14.
 15. Українська діаспора Австралії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_діаспора_Австралії.
 16. Українсько-італійський словник / уклад. проф. Є. Онацький. – Рим: Вид-во Українського католицького університету ім. Папи Климента, 1977. – 1741 с.
 17. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО)України. Ф. 3972. – Оп. 1. – Од. зб. 336.
 18. ЦДАВО України. Ф. 3563. – Оп. 1. – Од. зб. 168.
 19. ЦДАВО України. Ф. 3956. – Оп. 2. – Од. зб. 46.

Текст статті
Завантажити (PDF)

Повний текст

PDF