МЕРВА Л. С.

Л. С. МЕРВА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Охарактеризовано педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Продемонстровано шляхи їх реалізації в навчально-виховній діяльності вищого навчального педагогічного закладу та обґрунтовано показники ефективності. Розкрито суть понять «умова», «ефективність». Запропоновано напрямки подальшого наукового пошуку у вирішенні вказаної проблеми.
Ключові слова: ефективність, рівні сформованості, педагогічні умови, компоненти, показники.

Л. С. МЕРВА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Охарактеризованы педагогические условия формирования готовности будущих учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Продемонстрировано пути их реализации в учебно-воспитательной деятельности высшего учебного педагогического заведения и обоснованно показатели эффективности. Раскрыта суть понятий «условие», «эффективность». Предложены направления дальнейшего научного поиска в решении указанной проблемы.
Ключевые слова: эффективность, уровни сформированности, педагогические условия, компоненты, показатели.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бібік Н. М. Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Педагогічна і психологічна науки в Україні: до 20-річчя НАПН України: в 5 т. / редкол.: О.І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін. — К.: Пед. думка, 2012. — Т. 3: Загальна середня освіта. — С. 75 – 85.
 2. Блинов В. М. Эффективность обучения: методологический анализ определения этой категории в дидактике / В. М. Блинов – М.: Педагогика, 1976. – 192 с.
 3. Богоявленская Д. Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации / Д. Б. Богоявленская // ALMA MATER: Вестник высшей школы. — 2010. — № 7. — С. 40–45.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 / уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: Перун, 2004. — 1428 с.
 5. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. — М.: Знание, 1991. — 80 с.
 6. Здібності, творчість, обдарованість і теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.
 7. Зязюн І. А. Філософія свідомого і несвідомого у професійній освіті / Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: науково-методичний збірник / ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. – К.,1994. – 384 с.
 8. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.
 9. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя: монографія / Н. В. Кічук. — К.: Либідь, 1991. — 96 с.
 10. Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.
 11. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия / Н. С. Лейтес. – М.; Воронеж: МПСИ: МОДЭК, 1997. – 488 с.
 12. Матюшкин А. М. Загадки одаренности: Проблемы практической одаренности / А. М. Матюшкин. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 128 с.
 13. Одаренные дети: пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. — 376 с.
 14. Подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возраста: учебное пособие / А. Я. Савченко, В. Ф. Олейник, С. Л. Коробко, Н. М. Бибик ; под ред. А. Я. Савченко. – К.: Вища шк., 1990. – 263 с.
 15. Теплов Б. М. Психофизиология индивидуальных различий: Избранные психологические труды / Б. М. Теплов ; Под ред. М. Г. Ярошевского. — М.; Воронеж: ИПП, МОДЭК, 1997. — 544 с.
 16. Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики / Е. И. Щебланова; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. — М.; Воронеж: Модэк, 2004. — 368 с.

Повний текст

PDF