МИСЬКІВ В. А.

В. А. МИСЬКІВ
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ
Представлено результати дослідження рівня сформованості граматичної компетентності (ГК) у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Встановлено критерії оцінювання рівня сформованості ГК та їх показники. Розглянуто структуру та сутність ГК на високому рівні. Описано результати передекспериментального дослідження рівня сформованості ГК у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів. Визначено початковий рівень ГК у студентів експериментальних та контрольних груп.
Ключові слова: граматична компетентність, критерій, друга іноземна мова, вміння.

В. А. МЫСЬКИВ
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ НЕМЕЦКОГО
Представлены результаты исследования уровня сформированности грамматической компетенции (ГК) в процессе изучения английского языка как второго иностранного. Выделены критерии оценки уровня сформированности ГК и их показатели. Рассмотрена сущность ГК на высоком уровни. Описаны результати передекспериментального исследования уровня сформированности ГК в процессе изучения английского языка после немецкого. Определен начальный уровень ГК у студентов експериментальных и контрольных групп.
Ключевые слова: грамматическая компетентность, критерий, второй иностранный язык, умение.

Література

 1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземних мов (спеціальність) / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.
 2. Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Вовк. – К., 2008. – 335 с.
 3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 4. Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам в средней школе / ред. В. С Цетлин. – М.: Просвещение, 1970. – 119 с.
 5. Орловська Л. К. Формування граматичної компетенції в усному мовленні на засадах інтегрованого навчання у майбутніх учителів англійської мови: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. К. Орловська. – К., 2010. − 278 с.
 6. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пассов. – М.: Русский язык, 1977. – 216 с.
 7. Стеченко Т. О. Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. О. Стеченко. – К., 2004. – 200 с.
 8. Типова програма з англійської мови як другої іноземної мови для університетів (спеціальність «Мова і література») / укл. І. Ф. Буфан, І. Є. Гущина, В. О. Коломієць, А. В. Моренцова, Т. Є. Шеченко, Н. П. Яхно. – К., 2003. – 81 с.
 9. Bachman L. F. Fundamental Consideration in Language Testing / L. F. Bachman. – 3-d impression. – Oxford University Press, 1995. – 408 p.
 10. Brown G. Principles of Language Learning and Teaching / G. Brown. – 2 nd ed. – San Francisco: San Francisco State University, 1987. – 277 p.
 11. Byrne D. Teaching Oral English / D. Byrne. – London: Longman, 1986. – 104 p.

Повний текст

PDF