МОРСЬКА Л. І.

Л. І. МОРСЬКА
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Обґрунтовано необхідність розробки моделі педагогічної системи іншомовної підготовки майбутніх юристів, зокрема для здійснення іншомовного посередництва. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується через створення відповідних педагогічних умов: формування і розвиток професійно-спрямованої мотивації та організація самоосвітньої діяльності майбутніх юристів через впровадження інтерактивних педагогічних технологій; створення інформаційно-освітнього середовища; цілеспрямований відбір змісту навчального матеріалу; забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу.
Ключові слова: іншомовна медіація, медіаторська компетентність, педагогічні умови, педагогічне моделювання, іншомовна посередницька професійна діяльність.

Л. И. МОРСКАЯ
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАТОРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Обоснована необходимость разработки модели педагогической системы иноязычной подготовки будущих юристов, в частности для иноязычного посредничества. Реализация разработанной автором модели совершается благодаря созданию соответственных педагогических условий: формирование и развитие профессионально ориентированной мотивации и организация деятельности самообучения будущих юристов путем внедрения интерактивных педагогических технологий; создание информационно-образовательной среды; целесообразный отбор содержания учебного материала; обеспечение субъект-субъектного взаимодействия участников учебного процесса.
Ключевые слова: иноязычная медиация, медиаторская компетентность, педагогические условия, педагогическое моделирование, иноязычная посредническая деятельность.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вайндорф-Сысоева М. Е. Организация виртуальной образовательной среды: педагогический аспект: курс лекций / М. Е. Вайндорф-Сысоева. – М.: МГОУ, 2010. – 248 с.
 2. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник . – К: Вища школа, 1985. – 360 с.
 3. Дермельова К. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів / К. О. Дермельова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30 (83). – С. 421–424.
 4. Коротун О. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх студентів-іноземців у допрофесійній підготовці: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / О. О. Коротун. – К., 2012. – 241 с.
 5. Кухта І. В. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристичної сфери: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / І. В. Кухта. – Тернопіль, 2011. – 271 с.
 6. Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: монографія / І. М. Мельничук. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 326 с.
 7. Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. І. Морська. – К., 2001. – 220 с.
 8. Паламарчук Л. М. Формування якостей професійного мовлення у майбутніх учителів природничо-метаметичних дисциплін: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. М. Паламарчук. – Тернопіль, 2012. – 22 с.
 9. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К.: Вид. дім «Слово», 2006. – 616 с.
 10. Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти»: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Д. Стасюк. – Одеса, 2003. – 291 с.
 11. Урсол О. В. Формування культури професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Урсол. – К., 2012. – 20 с.
 12. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с.
 13. Чайка І. А. Професійна підготовка майбутнього педагога в інформаційно-освітньому середовищі наукової бібліотеки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / І. А. Чайка. – Тернопіль, 2012. – 236 с.
 14. Шилінська І. Ф. Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / І. Ф. Шилінська. – Тернопіль, 2012. – 20 с.
 15. Hadley A. Teaching Language in Context / А. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1993. – 532 p.
 16. Irving H. H., Benjamin M. Family Mediation: Contemporary Issues / H. Irving, M. Benjamin. – Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002. – 248 р.
 17. Sieroń R. B. Wychowanie chrześcijańskie optymalnym modelem wychowania / R. B. Sieroń // Pedagogia na dziś, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego. Stalowa Wola – Rużomberok 2007. – S. 137–165.

Повний текст

PDF