МУСІЙОВСЬКА О. Ф.

О. Ф. МУСІЙОВСЬКА
СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ КУРСУ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Показано, що якісні характеристики навчального контенту багатьох мультимедійних курсів іноземних мов не завжди відповідають потребам сучасної вищої освіти. Доведено, що в умовах комбінованого навчання контент навчального курсу з іноземної мови має відповідати певним вимогам: навчальний матеріал має бути чітко структурованим, актуальним, наочним, цікавим і доступним, а інтерактивний характер навчальних завдань покликаний стимулювати творчо-пошукову навчальну діяльність студента. За результатами аналізу науково-педагогічної і методичної літератури визначено й охарактеризовано основні критерії добору навчального матеріалу в курсі «Іноземна мова професійного спрямування» технічних спеціальностей у вищій школі. Обґрунтовано переваги застосування технології комбінованого навчання.
Ключові слова: контент, комбіноване навчання, іншомовна фахова комунікація, мультимедіа.

О. Ф. МУСИЙОВСКАЯ
СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА КУРСА КОМБИНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Указано, что качественные характеристики учебного контента многих курсов иностранных языков не всегда отвечают требованиям современного высшего образования. Утверждается, что в условиях комбинированного обучения контент учебного курса по иностранному языку должен соответствовать определенным условиям: учебный материал должен быть четко структурированным, актуальным, наглядным, интересным и доступным, а интерактивный характер учебных заданий должен стимулировать творческо-поисковую учебную деятельность студента. В результате анализа научно-педагогической и методической литературы определены основные критерии отбора учебного материала в курсе «Иностранный язык за профессиональным направлением» технических специальностей в высшей школе, дана их характеристика. Обоснованы преимущества применения технологии комбинированного обучения.
Ключевые слова: контент, комбинированное обучение, иноязычная профессиональная коммуникация, мультимедиа.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника: дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Л. Е. Гризун. – Х., 2001. – 210 с.
  2. Ключковська І. М. Структурування змісту підручників для вищих навчальних закладів як педагогічна проблема / І. М. Ключковська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка.– Слов’янськ: СДПУ, 2005. – Вип. 26. – С. 29–36.
  3. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови: посібник / Л. Морська. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248 с.
  4. Микитенко Н. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. Микитенко. – Тернопіль, 2011. – 389 с.
  5. Редько В. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика / В. Г. Редько. – К.: Генеза, 2012. – 224 с.
  6. Тарнопольський О. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посібник / О. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.
  7. Nunan D. Designing tasks for the communicative classroom / D. Nunan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 123 p.
  8. White C. Innovation and identity in distance language learning and teaching / C. White // Innovation in Language Learning and Teaching, 2007, Vol. 1, Nо. 1. – P. 97–110.

ТЕКСТ СТАТТІ
Завантажити (PDF)